Komunikat Prezesa…

Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w lubartowie

z dnia 13 kwietnia 2011 roku

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników uprzejmie informuję, że rozpoczyna się kampania mająca na celu wybranie ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie na lata 2012-2015.

Zgodnie z art.162 § l ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98 póz. 1070 z późń. zmian./ kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe , organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu  obywateli  mających  czynne  prawo  wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

W myśl art. 158 § l ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Zaś wg dyspozycji art. 159 § l wymienionej ustawy ławnikiem nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania karnego,

3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze służby więziennej,

9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Szczegółowe informacje wraz z wzorami formularzy można uzyskać na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie ; www.lubartow.sr.gov.pl/ lub w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Lubartowie pokój nr 118 / tel.81 855 24 47/.

Prezes

Sądu Rejonowego

Anna Gębal