Konkurs plastyczny „Uzależnieniom mówimy nie”

Weź udział w konkursie plastycznym na temat uzależnień. Konkurs pt. UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE! organizuje Urząd Miasta Lubartów i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.lubartowiak1

CELE KONKURSU

– popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat uzależnień
– kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia
– propagowanie życia bez nałogów
– kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA

– Konkurs rozpoczyna się 19 maja 2014 r. i trwa do 30 maja 2014 r.
– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Miasto Lubartów
– Temat prac konkursowych brzmi: „Uzależnieniom mówimy nie”
– Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, internet)
– Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę
– Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi
– Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3
– Każdy uczestnik Konkursu powinien opisać pracę na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres, nauczyciel, telefon. Uwaga! Prosimy, aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka (w celu ustalenia kategorii wiekowej)
– Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie w drodze Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim
– Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny
– Ostateczny termin zgłaszania prac mija 30 maja 2014 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

– zgodność z tematem
– stopień trudności techniki
– staranność i dbałość wykonania
– ogólne wrażenie artystyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

– Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 18 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Lubartów

– Wszyscy laureaci (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie, odwołania bez podania przyczyny oraz do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac
– Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac.
– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
– Wyniki konkursu oraz data i miejsce uroczystego podsumowania zostaną  przekazane  do szkół laureatów oraz zostaną opublikowane na stroniewww.lubartow.pl