Konkursy dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.

W roku jubileuszu Lubartowa priorytetowo traktowane były pomysły na wydarzenia i działania związane z 480-leciem miasta. Do realizacji zostało wybranych 26 ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.
Wybrano do realizacji także 27 zadań z zakresu promocji Miasta Lubartów. Wykaz dotacji z budżetu Gminy Miasto Lubartów w roku 2023 dostępny jest na stronie www.lubartow.pl