Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.

Od 8 sierpnia do 7 września 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

-zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl.

-spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

-wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl. oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Projekt uchwały zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lubartow.pl i www.umlubartow.bip.lubelskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207, w okresie od 8 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r.