Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Miasta Lubartów na temat przedstawionego projektu Programu współpracy. Termin konsultacji do 15 października br.

Formy konsultacji:

  • pisemne wyrażenie opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym;
  • zamieszczenia projektu Programu współpracy na stronie internetowej miasta www.lubartow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.umlubartow.bip.lubelskie.pl (zakładka Konsultacje/Prawo miejscowe ) oraz na tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.