Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023

W dniu 18 maja 2017 r. Rada Miasta Lubartów uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. Opracowany dokument jest bardzo ważny
ze względu na to, że zawarte w nim projekty przedsięwzięć rewitalizacyjnych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na preferencyjnych warunkach w konkursach ogłaszanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Program jest kontynuacją
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009-2015 oraz działań realizowanych przez miasto od kilkunastu lat. W ramach poprzednio obowiązującego programu zostały zrealizowane m.in. takie projekty jak: „Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów – zagospodarowanie Rynku II”, „Remont zabytkowej plebanii z przeznaczeniem na Centrum Kultury Chrześcijańskiej”,
czy „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla”.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 został przygotowany w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Lubartowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dokument przedstawia aktualną sytuację
w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
oraz środowiskowej. Scharakteryzowane zostały również czynniki i zjawiska kryzysowe,
a także skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Zebrane dane uzupełniono
o informacje i wnioski wypracowane podczas badania ankietowego, warsztatów diagnostycznych oraz konsultacji społecznych. Następnie wyznaczono obszar rewitalizacji, charakteryzujący się kumulacją negatywnych zjawisk i będący częścią obszaru zdegradowanego. Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. W programie zawarto szereg przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których celem nadrzędnym jest minimalizacja występowania zjawisk negatywnych, ożywienie społeczno-gospodarcze oraz aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wszystkie projekty będą zlokalizowane na obszarze rewitalizacji oraz oddziaływać będą na zamieszkujące na nim osoby. Choć część przedsięwzięć ma charakter infrastrukturalny, wszystkie będą wpływać na rozwój i poprawę sytuacji w sferze społecznej, m.in. poprzez poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, poprawienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz umożliwienie dostępu
do infrastruktury społecznej i kulturalnej.

Rewitalizacja jest wspierana w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tego działania jest ujęcie projektu w LPR, który jest wpisany do Wykazu programów rewitalizacji opracowanych przez gminy województwa lubelskiego. Ogłoszenie pierwszego konkursu planowane jest w sierpniu 2017 r.

Wdrażanie Programu Rewitalizacji, podobnie jak jego opracowanie, opiera
się na zasadach partnerstwa oraz partycypacji społecznej, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z jego treścią. Dokument dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Lubartów pod poniższym linkiem:

http://lubartow.pl/aktualnosci/102546/lokalny_program_rewitalizacji_dla_lubartowa_na_lata_2017_-_2023/

Materiał: UM Lubartów