Lubartowscy radni uchwalili budżet na 2017 rok

Czwartkowa sesja Rady Miasta Lubartów (29 grudnia) zakończyła się późno w nocy, po godzinie trzeciej. Radni uchwalili budżet na 2017 rok z kilkoma zmianami wniesionymi do uchwały budżetowej. Podczas tego posiedzenia mieli też zająć się uchwałą dotyczącą planowanej budowy Drogi Wschodniej. Ten punkt decyzją radnych został zdjęty z obrad – do ponownego rozpatrzenia przez komisje.

sesja-rm

Radni zdecydowali także, że Miasto przystąpi do projektu inwestycyjnego pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami w km około 80.250 linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie”.

skarbnik-miasta-lucyna-biskup

Założenia budżetowe na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Miasta Lubartów Lucyna Biskup. Planowane dochody Miasta na rok 2017 stanowią kwotę 84.686.667,31 zł, z tego dochody bieżące to kwota 74.934.467,31 (w tym: dotacje z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego to 1.636.500 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji 17.782.012 zł), a dochody majątkowe to kwota 9.752.200 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu 626.200 zł).

Planowane wydatki budżetu na rok 2017 ustalono w wys. 90.160.267,31 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 15.816.840 zł (w tym realizacja Budżetu Obywatelskiego to kwota 638.000 zł), a wydatki bieżące 74.343.427 zł, w tym – między innymi na ochronę środowiska 84.000 zł, na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii 500.000 zł.

W budżecie tym:

 • na rolnictwo i łowiectwo zarezerwowano środki w wys. 2.000 zł
 • na transport i łączność środki w wys. 4.733.587 zł, z tego zadania inwestycyjne 4.098.640 zł.
 • na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zarezerwowano kwotę 2.636.590 zł, w tym wyd. inwestycyjne 1.000.000 zł,
 • na działalność usługową przeznaczono 690.900 zł, w tym inwestycje 130.000 zł
 • na administrację publiczną 7.861.857,31 zł
 • urzędy nacz. org. władzy 4.470 zł
 • bezpieczeństwo publiczne 26.400
 • na obsługę długu w budżecie 700.000 zł
 • rezerwa ogólna stanowi w budżecie 100.000 zł
 • na realizację zadań z zakresu oświaty Miasto przeznacza środki w wys. 32.805.574 zł, w tym na inwestycje 200.000 zł.
 • ochrona zdrowia to wydatki rzędu 527.400 zł w tym inwestycje 100.000 zł
 • na zadania z zakresu pomocy społecznej zapisano w budżecie środki w wys. 5.312.874 zł
 • pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 74.000 zł
 • na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 71.862 zł
 • w dziale rodzina na zadania z tego zakresu przeznaczono 17.413.305
 • zadania z zakresu gospodarki komunalnej to wydatki rzędu 3.267.841
 • na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zapisano środki w wys. 2.797.550 zł, w tym wydatki na inwestycje 150.000 zł
 • kultura fizyczna i sport to wydatki w wys. 10.317.857 zł w tym na inwestycje 8.512.000 zł

Budżet miasta na 2017 rok zamknie się deficytem w wys. 5.473.600 zł. Zostanie on pokryty ze środków pochodzących z kredytu długoterminowego i z wolnych środków w wys. 1.573.600 zł.

Planowane przychody Miasta stanowią kwotę 8.800.000 zł. W 2017 roku Miasto dokona spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wys. 3.326.400 zł.

Za budżetem głosowali:
Piotr Kusyk, Marzanna Majewska, Grzegorz Siwek,  Krzysztof Żyśko – Prawo i Sprawiedliwość;
Kazimierz Majcher, Andrzej Zieliński, Jakub Wróblewski – Platforma Obywatelska
Robert Błaszczak, Piotr Skubiszewski, Ewa Grabek- radni niezrzeszeni;
Zbigniew Gałązka , Marek Polichańczuk, – Wspólnota Lubartowska,
Maria Kozak – Wspólny Lubartów

Przeciw: Jacek Tomasiak, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Grażyna Meksuła, Wojciech Osiecki, Jacek Tchórz – wszyscy Wspólny Lubartów

Wstrzymali się: Jan Ściseł, Jerzy Tracz – radni niezrzeszeni 

 

(J.A.). PeO