,,Mądry Polak… przed szkodą”

Temat bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z kluczowych zagadnień realizowanych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, szkole, która z powodzeniem od lat kształci przyszłych przedsiębiorców i pracowników wielu istotnych dziedzin gospodarki. Nasi uczniowie, dzięki uczestnictwu w programach edukacyjnych tj. ,,Prawo pracy w 45 minut” czy ,,Kultura bezpieczeństwa” oraz przy wsparciu instytucji, zdobywają cenną wiedzę i doświadczenie, pozwalające im z pełną świadomością realizować się w przyszłym życiu zawodowym.

Dzięki współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie, 4 marca 2024 r. młodzież z klas Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia mogła uczestniczyć w spotkaniu, które pozwoliło jej poznać najważniejsze przepisy prawa pracy, obowiązki pracodawców w zapewnieniu bezpiecznych warunków zatrudnienia oraz pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP. Uczniowie zostali również poinformowani o czynnikach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w środowisku pracy oraz uwrażliwieni na wagę świadomości ryzyka zawodowego oraz rolę każdego pracownika w dbaniu o własne bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

Te ważne zagadnienia inspirują naszych wychowanków do pogłębiania swojej wiedzy i orientacji w przepisach, które zapewnić im mogą stabilną i bezpieczną pracę zarobkową, dlatego też chętnie uczestniczą w inicjatywach związanych z tą kwestią. Przedstawicielki naszej szkoły, wyłonione w pierwszym etapie, Aleksandra Aftyka i Kinga Marczak, kształcące się w zawodzie technik ekonomista, 6 marca 2024 roku brały udział w  regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy” , organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczennice zmierzyły się z testem wiedzy obejmującym przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

,,W RCEZ kształcimy zawodowo”, to hasło przyświeca nam każdego dnia i pokazuje, że w naszej szkole wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów mają praktyczne zastosowanie i mogą przynieść wymierne korzyści w przyszłej karierze zawodowej.

RCEZ