Miasto dopłaci do wymiany źródeł ciepła

Uchwała dotycząca przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów z inicjatywy grupy radnych tworzących Klub Platformy Obywatelskiej, zdominowała obrady ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (29 marca).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów przygotowali radni Jakub Wróblewski, Kazimierz Majcher i Andrzej Zieliński. Ma on na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego w piecach i kotłowniach pracujących na potrzeby centralnego ogrzewania. Dotacja (do 50 procent poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji, w kwocie nie wyższej niż 5000 zł) udzielona zostanie na zadanie obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; ogrzewanie elektryczne; ogrzewanie gazowe; pompę ciepła. Wnioskodawcami mogą być podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne,osoby prawne, przedsiębiorcy. Muszą posiadać tytuł prawny do lokalu. Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe. Wnioski mają być rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Doszliśmy do wniosku, ze tak, jak dbamy o czystość rzek, żeby nasze lasy nie były zaśmiecane, wdrażamy system segregacji odpadów, to myślę, że powinniśmy zająć się tym, czym oddychamy, żebyśmy mogli oddychać powietrzem jak najmniej zanieczyszczonym, aby to powietrze nam nie szkodziło – mówił radny Jakub Wróblewski. Radny poinformował, że w Lubartowie nie ma uregulowanej kwestii związanej z czystością powietrza, nie ma tzw. uchwały antysmogowej. Są osiedla w mieście, gdzie w okresie grzewczym stężenie pyłów jest wyraźnie odczuwalne. Lubartów nie posiada stacji badania jakości powietrza, jednak pomiary i szacunki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska szacują, iż w Lubartowie przekraczane jest sezonowo dopuszczalne stężenie pyłów: PM10, PM 2,5 i BaP.

Tą uchwałą zamierzamy zachęcić właścicieli domów i instytucji, gdzie pali się węglem, do wymiany pieców na bardziej ekologiczne ogrzewanie, pochodzące z energii elektrycznej, na grzanie gazem lub podłączenie się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Mamy nadzieję, że dzięki temu z kominów nie będzie się wydostawać zanieczyszczone powietrze. Proponujemy dotację dla tych wszystkich, którzy w okresie obowiązywania programu zdecydują się na wymianę na bardziej ekologiczne źródła ciepła – dodał radny Wróblewski.

Przypominamy, że na ten cel w budżecie miasta Lubartów na rok 2017 jest przeznaczona kwota 105 tysięcy złotych.

Projekt uchwały wywołał żywą dyskusję. Radni z klubu Wspólny Lubartów byli przeciwni wprowadzeniu tego programu. – Pomimo że całym sercem wspieram ideę tej uchwały, to niestety w tej formie jako radny poprzeć jej nie mogę – mówił radny Wojciech Osiecki. Wskazywał, iż przedsiębiorstwa energetyki cieplnej na paliwo stałe nie są ekologiczne. Jego zdaniem uchwała spowoduje blokowanie miejsc osób z listy rezerwowej, jeśli realizacja wniosku nie odbędzie się w bieżącym roku, a zostanie przesunięta na kolejny rok. Nie ma też w uchwale zapisu o sposobie kontroli po zakończonej inwestycji i ewentualnym zwrocie dotacji, gdy osoba korzystająca z niej powróci do ogrzewania piecem węglowym. Inny radny Klubu Wspólny Lubartów Grzegorz Gregorowicz uważał, że należy uchwałę odrzucić, ponieważ jest za mało pieniędzy w budżecie na ten cel. Nawiązał też, że nie jest to projekt autorski, tylko zaczerpnięty z uchwały miasta Lublin.

Przeciwny uchwale był też radny Jan Ściseł (niezrzeszony), który sądził, że z problemem dymiących kominów Lubartów jako miasto sobie nie poradzi. W tej kwestii potrzebna jest polityka państwa.

Ogrzewanie węglem jest tańsze niż gazem. W Lubartowie ludzie podłączają się do ogrzewania gazowego na własna rękę. Gdy dowiedzą się o dotacji, wówczas będą czekać aż stanie się możliwe jej otrzymanie. Niepotrzebnie wydamy pieniądze z budżetu, których zabraknie w innym miejscu – mówił radny Ściseł.

Radny Andrzej Zieliński wyjaśniał, że klub PO jako wnioskodawca wzorował się na uchwale lubelskiej, gdyż jest zgodna z prawem, realizowana i sprawdza się. Dlatego warto było skorzystać. Swoje zdanie za uchwałą wyraziła radna Ewa Grabek (niezrzeszona). – Pomimo, że ta uchwała budzi tyle kontrowersji, ja zagłosuję za nią. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc mieszkańcom zmienić sobie ogrzewanie. Ceny ogrzewania węglem i gazem są porównywalne, jeśli dom jest ocielony i ma wymienione okna – mówiła radna Ewa Grabek, pytając burmistrz, co będzie w sytuacji dużej ilości wniosków, czy wszyscy zainteresowani otrzymają dofinansowanie.

Burmistrz Janusz Bodziacki poinformował, że warto się pochylić nad tym problemem. – Jest to działanie naszego miasta w celu oczyszczenia powietrza przez różne instalacje, sięganie do innych źródeł energii niż te najgorsze. Kolejny element jest wart zauważenia i przeznaczenia środków, które są zapisane w budżecie na pomniejszenie negatywnych skutków emisji spalin do powietrza. Jeśli będzie zwiększona ilość wniosków, to przechodzą one do budżetu roku następnego. Będziemy szukać środków na ten cel – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.

Po długiej dyskusji uchwała dotycząca przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów została podjęta. Za jej przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciw było 8.


Pozostałe punkty sesji:
Podczas sesji Rady Miasta było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017 r., a także sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Radni zapoznali się z informacją z realizacji Programu ?Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej? za rok 2016. Przedstawiono sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta Lubartów za 2016 r. i przyjęto plany prac wszystkich komisji w Radzie Miasta na rok 2017. Rozpatrzono projekty i podjęto uchwał w sprawach: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów; dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Lubartów do nowego ustroju szkolnego; określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów; zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie na 2017 r. Ponadto zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2017 r.

SN