Międzynarodowy projekt w II LO

Wojna nie ma w sobie nic z teatru…

to tytuł projektu, który realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 w naszym liceum. Projekt sfinansowany zostanie przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W działaniach wezmą udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie (Polska) oraz Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium w Kőszeg (Węgry).

Zdania realizowane będą w odniesieniu do obszaru 4. „Sztuka i kultura”. Zaangażowana zostanie młodzież w wieku 15 – 19 lat (liceum ogólnokształcące). Celem działań będzie przygotowanie spektaklu teatralnego w językach polskim i węgierskim w oparciu o prozę Swietłany Aleksijewicz („Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Cynkowi chłopcy”) oraz innych tekstów będących protestem wobec wojny.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwie międzynarodowe wymiany młodzieży. Pierwsza odbędzie się na Węgrzech w dniach 14 – 19 listopada 2022 roku, a druga w Polsce w marcu 2023 roku.

Wartość projektu to 9 600 euro.

Zanim dojdzie do spotkania partnerskiego, młodzież, w obu krajach zostanie poddana procesowi rekrutacyjnemu w terminie do 28 października. Będzie on polegał na rozmowie kwalifikacyjnej, w której oceniane będą następujące predyspozycje uczniów:

  1. zainteresowania literackie;
  2. znajomość twórczości Swietłany Aleksijewicz i innych twórców literatury pacyfistycznej lub wojennej;
  3. zainteresowania teatralne i aktywność na tej płaszczyźnie;
  4. stopień znajomości języka angielskiego;
  5. doświadczenie w realizacji innych projektów międzynarodowych;

Rekrutacji dokonają nauczyciele opiekunowie projektu: Małgorzata Machnikowska i Rafał Wrotkowski.

Głównym celem projektu jest realizacja przedstawienia teatralnego, będącego reakcją młodych ludzi na wojnę. W spektaklu wykorzystana zostanie twórczość Aleksijewicz i inne teksty pacyfistyczne, zależnie od zainteresowań uczniów. Przedstawienie ma być efektem współpracy uczniów z obu krajów, efektem ich artystycznych poszukiwań.

Realizując projekt, młodzież uczestniczyć będzie w cyklu warsztatów teatralnych, które pomogą w wykonaniu zadań scenicznych. Młodzież opracuje też muzykę, choreografię i plastyczną stronę przedstawienia. Powstanie plakat widowiska, krótkie spoty reklamowe umieszczone zostaną w Internecie. Aktorzy w spektaklu będą posługiwali się zarówno językiem polskim jak i węgierskim, dlatego ważne jest położenie nacisku na dobór uniwersalnych, w pełni czytelnych dla odbiorcy środków scenicznego wyrazu – pantomima, taniec, rzeźba, muzyka, etc.

Widowisko zostanie zaprezentowane lokalnej publiczności, utrwalone i opublikowane później jako produkt w Internecie.

II LO