Miliony na miejskie inwestycje

Podczas przedstawiania realizacji budżetu za rok 2017 na ostatniej sesji Rady Miasta (29 czerwca), burmistrz i skarbnik miasta przedstawili stan realizacji inwestycji w mieście.

Od maja 2017 roku jest realizowany przez spółkę miejską projekt rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. To projekt o wartości 66 mln z udziałem ponad 30 mln dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powiedział burmistrz Janusz Bodziacki.

Umowy na realizację 5 inwestycji zostały podpisane z Zarządem Województwa w grudniu ubiegłego roku, dlatego są one realizowane dopiero w roku bieżącym. Koszt tych inwestycji to kwota ponad 58 mln, z czego pozyskane ze środków zewnętrznych dofinansowanie to ponad 35 mln, co stanowi prawie 85 procent kosztów kwalifikowanych.

W tym roku realizujemy inwestycje dla Miasta na łączną kwotę około 120 mln zł , a udział dotacji to około 70 mln. Chcąc spojrzeć na rozwój Lubartowa, w okresie ostatnich czterech lat, to na inwestycje infrastruktury technicznej wydatkowaliśmy kwotę około 170 mln zł, w tym z pozyskanych dotacji blisko 100 mln zł. Taka sytuacja w historii Lubartowa jeszcze nie miała miejsca – podkreśla burmistrz Janusz Bodziacki.

Poniżej przedstawiamy inwestycje, które Miasto rywalizuje w roku bieżącym:

Modernizacja oświetlenia ulicznego:

 • umowa podpisana 22.12.2017 r.
 • Całkowita wartość projektu 2.823.784.76 zł
 • Kwota wydatków kwalifikowalnych 2.295.759.97 zł
 • Kwota dofinansowania 1.951.395.97 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych)

Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i poprawę jakości powietrza. W wyniku realizacji projektu, zmniejszą się koszty energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulicznego. Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie realizowana poprzez wymianę 1593 sztuk lamp na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED, z indywidualnym systemem sterowania strumieniem świetlnym i monitoringiem działania opraw, a także modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami. Termin realizacji projektu to lata 2018 – 2019.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

 • umowa podpisana 15.12.2017 r.
 • Całkowita wartość projektu 18.403.112.65 zł
 • Kwota wydatków kwalifikowalnych 14.718.476.53 zł
 • Kwota dofinansowania 12.282.729,88 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych)

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu, realizowane jest wykonanie termomodernizacji: Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budynkiem po Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja wraz z częścią, którą zajmowało II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II, II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja (budynki po Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza), Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 5. Zakres robót to m.in.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu; ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic; wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej; remont zadaszeń, schodów i podestów, wymiana pokrycia dachowego; wymiana instalacji: c.o. ,c.w.u, odgromowej; budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED; modernizacja węzła cieplnego z zastosowaniem niezależnego regulatora pogodowego; montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynków; poprawa dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. W efekcie tego projektu poprawi się nie tylko stan techniczny budynków, ale także nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej dzięki odnowieniu elewacji termomodernizowanych budynków. Prace trwają już od kilku tygodni.

Zielony LOF

 • umowa podpisana 22.12.2017 r.
 • Całkowita wartość projektu 21.812.155.93 zł
 • Kwota wydatków kwalifikowalnych 10.045.693.94 zł
 • Kwota dofinansowania 8.491.549,11 zł (tj. 84, 53% kosztów kwalifikowalnych)

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego . „Zielony LOF”, realizowanego przez pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25.11.2016 r. W projekcie uczestniczy pięć gmin:  Lider projektu – Gmina Miasto Lubartów oraz czterech partnerów: Gmina Miejska Świdnik, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn i Gmina Wólka. Projekt „Zielony LOF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Lubartów, będąca Liderem projektu, w imieniu pozostałych gmin, podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Lubelskim. Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności. Planowana jest modernizacja Parku Miejskiego oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną Lubartowa, w tym: adaptacja i uporządkowanie istniejących i właściwie funkcjonujących elementów przestrzennych na terenie Parku Miejskiego. Uporządkowanie i oczyszczenie stawu parkowego z uzupełnieniem o infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budowa miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek – łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej. Utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mobilny LOF

 • umowa podpisana 29.12.2017 r.
 • Całkowita wartość projektu 9.737.145.14 zł
 • Kwota kosztów kwalifikowalnych 9.737.145.14 zł
 • Kwota dofinansowania 8.173.062,73 zł (tj. 83,94% kosztów kwalifikowalnych)

Partnerski projekt „Mobilny LOF”, realizowany jest przez jedenaście gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Liderem jest Gmina Głusk. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem jego jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt ma za zadanie poprawić spójność komunikacyjną oraz zwiększyć możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Planowana jest budowa parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Dla Lubartowa w ramach zadania będą wykonane 3 parkingi dla samochodów „Park & Ride”, z 110 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Parkingi będą  zlokalizowane w pobliżu przystanków kolejowych (wiaduktu, cmentarza, stacji PKP). Powstanie 9 parkingów dla rowerów „Bike & Ride” (100 stanowisk postojowych). Zostaną zbudowane drogi dla rowerów o długości ok. 10 km zlokalizowanych na terenie miasta, a także ścieżki rowerowe o długości ok. 5 km. Powstanie 150 sztuk oświetlenia energooszczędnego, przy utworzonych parkingach oraz ciągach pieszo jezdnych i pieszo-rowerowych położonych wzdłuż linii kolejowej.

Czysta energia dla Lubartowa

 • umowa podpisana 28.12.2017 r.
 • Całkowita wartość projektu 5.690.843.15 zł
 • Kwota dofinansowania 4.294.365.51 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

„Czysta energia dla Lubartowa” to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem jest wzrost wykorzystania czystej energii przez mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. Realizacja ma na celu zwiększenie korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z ograniczenia emisji CO2 oraz oszczędności mieszkańców przez zmniejszenia kosztów zużycia energii. W projekcie można wyróżnić trzy rodzaje działania: montaż kolektorów do podgrzewania wody użytkowej ok. 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz wymianę 40 kotłów opalanych biomasą. Instalacje zostaną zamontowane na obiektach prywatnych. Wykonawca przystąpił już do realizacji projektu. Miasto chce go zakończyć do końca października br.

Radek Ozonek