Na co Miasto Lubartów wyda w 2020 roku?

Ponad 20 mln zł na budowę dróg i infrastruktury miejskiej, blisko 8 mln zł na termomodernizację i prawie 850 tys. zł na budżet obywatelski. Plan budżetu na 2020 rok przyjęli radni 23 grudnia podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dobrą informacją jest miedzy innymi brak podwyżki podatków.

Uchwała budżetowa to jeden z najważniejszych dokumentów w roku, jakie zatwierdza Rada Miasta. Jego konstruowanie nie jest prostym zadaniem, szczególnie w obecnych warunkach. – Wzrasta wynagrodzenie minimalne i płace w oświacie przy jednoczesnym braku wyrównania subwencji. Tylko na wynagrodzenia w oświacie wydamy blisko 33 mln zł. Tymczasem subwencja wynosi niespełna 23 mln zł – wyjaśnia Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów.

W 2020 roku samorządowcy muszą zmierzyć się również z innymi wyzwaniami. Ustawowy wymóg zwolnienia osób do 26 roku życia z podatków oraz obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych – spowoduje niższy niż przewidywany wpływ do budżetu. Według wyliczeń Związku Miast Polskich w Lubartowie będzie to około 2,9 mln złotych.

Pomimo tych niedogodności budżet Lubartowa na przyszły rok wygląda obiecująco. – Proponowany przez nas projekt jest zrównoważony, ale przede wszystkim proobywatelski i proinwestycyjny – zapewnia Krzysztof Paśnik.

Ważną dla mieszkańców informacją jest to, że w nowym budżecie zamrożone zostały podatki. Nie będzie więc podwyżek opłat od nieruchomości, środków transportu, podatku rolnego czy opłaty targowej – jak ma to miejsce w wielu miastach województwa lubelskiego. W niektórych podatki wzrosną nawet o 15 procent. – Mamy świadomość, że obciążenia dla mieszkańców Lubartowa są znaczne i dotyczą wielu dziedzin życia. Stąd propozycja, aby podatki pozostały na niezmienionym poziomie w roku 2020 – mówi burmistrz.

W nowym budżecie duży nacisk został położony na wydatki inwestycyjne. Te łącznie ze wsparciem zewnętrznym wynoszą ponad 32 mln zł. Największa część, czyli ponad 20 mln zł ma być przeznaczone na budowę dróg i miejskiej infrastruktury. W tej kwocie Miasto dofinansuje również Starostwu Powiatowemu budowę chodnika przy ul. Kopernika. To wsparcie wynosi ponad 190 tys. złotych Aż 7,8 mln zł Miasto przeznaczy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, m.in. tego przy ul. Reja 14. Z kolei 1,1 mln to fotowoltaika i program ograniczenia niskiej emisji. Na budowę monitoringu Miasto planuje wydać 150 tys. zł, 200 tys. zł na budowę automatycznych toalet, a 100 tys. na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Bardzo ważną częścią planu finansowego na przyszły rok jest budżet obywatelski, który wyniesie 845 tys. zł.

Budżet to nie tylko wydatki. To również oszczędności i zobowiązania. – Oszczędności poszukamy na pewno w wydatkach bieżących – dodaje Krzysztof Paśnik. Jak zapewnia burmistrz, sytuacja finansowa Miasta jest stabilna, a zaciągnięte zobowiązania nie zagrażają ani jego bieżącej, ani inwestycyjnej działalności. – W mojej ocenie pomimo rosnących kosztów, na które nie mamy wpływu, zaproponowany budżet daje możliwości dalszego rozwoju miasta i pozwala optymistycznie patrzeć na nadchodzący rok.

Za przyjęciem uchwały budżetowej podczas ostatniej sesji 23 grudnia głosowało 19 radnych, 2 było przeciw.

Najważniejsze inwestycje jakie sfinansuje miasto w 2020 roku:

-Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika – ponad 191 tys.zł

-Budowa inteligentnych systemów oświetlenia przejść dla pieszych- 50 tys. zł.

-Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja – w 2020 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Na realizację tego zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 100 tys. zł

-Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej. W 2020 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 50 tys.zł.

-Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki stanowiące ewentualny wkład Miasta w wysokości 100 tys. zł.

-Budowa placu zabaw przy ul. Szaniawskiego – 200 tys. zł.

-Budowa, przebudowa i modernizacja dróg – 1 mln. zł.

-Zakup nieruchomości – 1 mln. zł; w roku 2020 planowany jest zakup nieruchomości przy ul. Strefowej, Turkusowej i przy ul. Rubinowej.

– Budowa grobów na cmentarzu komunalnym (70 szt.) – 200 tys. zł

– Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Lubartowie 20 tys. zł

– Budżet obywatelski – 845 tys. zł.

– Budowa monitoringu – 150 tys. zł

– Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów – 100 tys. zł

– Budowa oświetlenia ulicznego – 150 tys. zł

-Budowa automatycznych toalet – 200 tys. zł

Wydatki miasta z udziałem środków zewnętrznych:

Zielony LOF – projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego, w tym stawu oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną. Planowane jest wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej o łącznej długości ścieżki ok 7 km, a także utworzenie punktu informacji turystycznej. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Na realizację zadania w budżecie Miasta na rok 2020 zapisano blisko 11 mln zł.

Mobilny LOF– projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano blisko 8,5 mln zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych obiektów oświatowych. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W roku 2020 na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. Ponad 6 mln zł.

Termomodernizacja budynku przy ul. Reja – projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektu.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano ponad 1,5 mln zł.

Energetyczny Lubartów – projekt obejmuje budowę 360 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Lubartowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wysokości ponad 1 mln. zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie – II etap. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano środki w łącznej wys. 105 tys.zł.