Na sesji Rady Miasta głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza

W piątek 29 maja odbędzie się sesja Rady Miasta Lubartów w trybie zdalnym. Radni zajmą się m.in uchwałą dotyczącą udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania. Będzie debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2019 rok.

W dyskusji nad raportem podczas najbliższej sesji wziąć udział mogą również mieszkańcy miasta. A raport można przeczytać w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2019 rok, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. O dopuszczeniu do głosu decyduje kolejność złożenia prawidłowego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym zgłoszenia Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2019 rok są przyjmowane do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów. Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email osoby zamierzającej wziąć udział w debacie.

XX sesja Rady Miasta Lubartów rozpocznie się 29 maja o godz. 16:00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2019 roku.
 5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasto Lubartów za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 7. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Lubartów.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2019 rok,
  • c) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 9. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 10. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji w dniu 28 kwietnia 2020 r.
 12. Zamknięcie obrad.