Nabór na dotacje w ramach programu „Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Dofinansowanie w formie dotacji nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Można uzyskać dofinansowanie na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
  i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2m3;
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika)

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie.
  Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
  w wersji papierowej do Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 31, pok. 302, 20-718 Lublin albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajduje się na stronie:

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-1