Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Inicjatorem przedsięwzięcia (projektu) może być każdy podmiot, który zamierza je w dalszej kolejności zrealizować. Inicjatorzy projektów, które wpisane zostaną do Gminnego Programu Rewitalizacji, będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także innych programów, zgodnie z regulaminami konkursowymi. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub programów rządowych jest niezależne od niniejszego naboru.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny spełniać następujące warunki:

– powinny być zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów (wyznaczony obszar składa się z dwóch podobszarów: Centrum oraz Południe na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie),

– powinny być kompleksowe i przekrojowe – przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego
oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem
na otoczenie,

– muszą przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.

Nabór przedsięwzięć prowadzony jest w terminie od 3 listopada 2023 r.
do 24 listopada 2023 r
.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030

W dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 14 w sali nr 10 w Urzędzie Miasta Lubartów odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów, jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji.

Sposób zgłoszenia projektów:

   • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów,
ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów;

   • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_nabor_przedsiewziec

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

   • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów;

   • przesłać listem na adres: Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030:

Urząd Miasta Lubartów

Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Tel. 81 854 46 22

e-mail: [email protected]

Szanowni Państwo,

w terminie od 3 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023  r, prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów: Centrum oraz Południe, na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych terenach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030.

Rodzaj projektu
O projekt inwestycyjnyO projekt miękki (społeczny)
Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (zwięzła nazwa, jednoznacznie opisująca istotę planowanego przedsięwzięcia)
 
Termin realizacji przedsięwzięcia
 
Nazwa wnioskodawcy
O osoba fizyczna (proszę zaznaczyć bez podawania danych)O inny podmiot, dot. instytucji, organizacji pozarządowych, osób prawnych (proszę o podanie nazwy):    
Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych
 
Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 
Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia
   
Miejsce realizacji przedsięwzięcia (pełny adres realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieruchomości niezabudowanej nr działki)
   
Opis zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania   W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ: a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ: wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ: a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia, c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. PROSZĘ WSKAZAĆ OPIS UDOGODNIEŃ ZASTOSOWANYCH W PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU:
 
Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia:
pochodzące ze źródeł krajowych publicznychpochodzące ze źródeł prywatnychpochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FSpochodzące z innych źródeł
    
Łączna wartość przedsięwzięcia
 
Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru) odnosi się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia). Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 100m2. – Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 5 szt. – Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 10 szt. – Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 30 osób. – Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych – 100m2:          
Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru) Rezultatem jest bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne, uzyskany z chwilą zakończenia realizacji projektu bądź w okresie późniejszym, np. – Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym – 10 szt. – Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu – 50 osób. – Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji – 100 osób. – Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 100 MWh:          
Pole na dodatkowe informacje:    
W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 
O Wyrażam zgodę na zamieszczenie zgłoszonego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Gminnym Programie Rewitalizacji
O Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail lub numeru telefonu.

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, email [email protected]
 2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]
 3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z naborem przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4.  Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania, w szczególności mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania
  i serwisu systemów informatycznych.
 5.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6.  Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
  w przepisach RODO.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
  do przeprowadzenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przedmiotowej sprawie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.