NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WE WTOREK 18 LUTEGO

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbędzie się 18 lutego na wniosek Burmistrza Miasta Lubartów. Poniżej publikujemy zawiadomienie.

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie  zapraszam na 43 nadzwyczajną sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się 18-02-2014 roku o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

a)     Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,

b)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

c)     przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

d)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 8 – Za Fabryką,

e)     wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Północnej.

4.     Przyjęcie protokołu z:

a)     XLI sesji Rady Miasta Lubartów,

b)    XLII sesji Rady Miasta Lubartów.

5.     Zamknięcie obrad.

 

Zapraszam mieszkańców miasta do udziału w sesji.


PRZEWODNICZĄCY
     RADY MIASTA
Antoni Adam Czop