Najwyższe w powiecie EWD uzyskane przez Zespół Szkół nr 2

Co to jest EWD?

Najczęściej stosowaną miarą efektywności pracy szkoły są wyniki egzaminów zewnętrznych. W mediach podawane są przede wszystkim średnie zdawalności poszczególnych szkół. Porównywanie szkół pod tym kątem byłoby miarodajne gdyby wszystkie szkoindeksły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie osiągnięć szkolnych. Faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale tak nie jest. Pracujemy z młodzieżą pochodzącą z różnych środowisk, z różnym poziomem zdolności, motywacji szkolnej, itp. W związku z tym istotny jest inny czynnik będący miarą skuteczności pracy szkoły czyli tzw. edukacyjna wartość dodana (EWD)– metoda pozwalającą oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Metoda ta uwzględnia różne czynniki zewnętrzne wpływające na końcowy wynik pracy szkoły – egzamin zewnętrzny. Bierze pod uwagę nie tylko suchy wynik egzaminu, ale przede wszystkim postęp poczyniony przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Metoda EWD pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Porównuje wyniki „na wejściu” czyli egzamin gimnazjalny do wyników „na wyjściu” czyli do egzaminu maturalnego.

W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania. Pierwszy, humanistyczny, obejmuje język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Drugi obszar obejmuje wyniki egzaminu z języka polskiego. Trzeci zakres, matematyczno-przyrodniczy, obejmuje matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię. Obszar czwarty to wydzielona do osobnego wskaźnika matematyka. W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się informację o wykonaniu zadań egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Średni wynik egzaminacyjny i EWD, czyli wskaźnik efektywności nauczania, to miary uzupełniające. Łącznie dają pełniejszą informację o szkole, niż każdy z nich z osobna. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność szacowania położenie szkoły przedstawiane jest za pomocą elipsy. Wielkość elipsy graficznie odzwierciedla stopień tej niepewności. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględnia się w obliczeniach, tym mniejsza niepewność i tym samym mniejsza elipsa.

Biorąc pod uwagę trzyletnie wyniki „na wejściu” i „na wyjściu” Edukacyjna Wartość Dodana jest w I LO w Lubartowie w większości obszarów dodatnia i jest najwyższa w mieście Lubartowie oraz w całym powiecie. Bardzo wysokie wartości EWD uzyskali uczniowie uczący się w Technikum Zawodowym nr 2 kształcącym w zawodzie technik informatyk. Wszystkie wyniki szkoły znajdują się w górnej części pierwszej ćwiartki, czyli jesteśmy szkołą o wysokich wynikach maturalnych i dodatniej edukacyjnej wartości dodanej, a więc nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności naszych absolwentów.

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej: www.ewd.edu.pl, gdzie można znaleźć porównanie wyników danej szkoły do wyników szkół z terenu gminy, powiatu czy województwa.

ZS2