NGO mogą zgłaszać kandydatów

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta do 21 grudnia mogą zgłaszać kandydatów do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z zapisami uchwały, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego rozpatruje odwołania dotyczące zgłoszonych projektów „wstępnie zarekomendowanych negatywnie” i konsultuje je z wnioskodawcami.
Zespół składa się z 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta, 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta,  3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranych w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie Gminy Miasto Lubartów organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie (pok. 108) w terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku.
Termin losowania kandydatów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.lubartow.pl.