Nowe władze w PSZS

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie zorganizowano 7 czerwca w sali konferencyjnej ZS nr 2 w Lubartowie. W zjeździe wzięli udział delegaci z gmin powiatu lubartowskiego, przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni goście. Na prowadzącego zjazdu wybrano Jerzego Walczaka. Po części związanej z procedurami dotyczącymi zjazdu dotychczasowy przewodniczący PSZS Janusz Gierach przedstawił działalność Związku na przestrzeni ostatnich czterech lat, zwracając szczególną uwagę na istotę i ważność działań podejmowanych przez związek w sporcie szkolnym. Przypomniał, że szkoły, oprócz nauczania, powinny pełnić także funkcję wychowawczą, a sport szkolny jest bardzo ważnym ogniwem wychowania dzieci i młodzieży.

Po wystąpieniu przewodniczącego władze Związku uhonorowały pamiątkowymi dyplomami osoby i instytucje, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju sportu szkolnego na terenie powiatu w ostatnich latach. Byli wśród nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych, organizatorzy sportu, nauczyciele i sponsorzy.

Podczas dalszej części zjazdu dokonano wyborów do władz związku na lata 2016- 2019. Przewodniczącym został Krzysztof Dec – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkoła Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Pozostali członkowie nowo wybranego zarządu, to: wiceprezesi: Arkadiusz Greguła i Michał Kułak, sekretarz: Zbigniew Sajda, skarbnik: Joanna Góźdź, członkowie: Grzegorz Białek, Grzegorz Gradziński, Janusz Kucharuk, Michał Litwinek, Monika Obroślak i Aneta Pęksa. Skład komisji rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodniczący: Marek Kitliński, członkowie: Zbigniew Wierzbicki i Sławomir Szwargoliński.

W czasie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na dramatyczną sytuację Szkolnego Związku Sportowego na poziomie województw i na szczeblu ogólnopolskim. Władze Związku prowadzą intensywne rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innymi instytucjami od których może zależeć przyszłość sportu szkolnego. Mają one na celu utrzymanie dotychczasowego statusu tej najstarszej w Polsce organizacji zajmującej się sportem dzieci i młodzieży, omówienie zasad funkcjonowania i finansowania SZS w najbliższych latach.

Działacze Szkolnego Związku Sportowego w całym kraju apelują do wszystkich, od których może zależeć przyszłość sportu szkolnego, o zdecydowane wsparcie idei powszechnej aktywności dzieci i młodzieży w naszym kraju, której największym realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy.

Z. Sajda

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie, za lata 2012-2016

Na wstępie kilka zdań na temat historii powstania Związku. 20 kwietnia 1999 roku odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego, który postanowił powołać Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie. Po intensywnych pracach przy opracowywaniu statutu, 18 maja 1999 roku, złożono wszystkie – wymagane prawem – dokumenty do Sądu Okręgowego w Lublinie, celem rejestracji Powiatowego SZS-u.

9 listopada 1999 roku, Powiatowy SZS – decyzją wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Lublinie – został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

19 stycznia 2000 roku, odbył się I Powiatowy Zjazd Wyborczy SZS, na którym dokonano wyboru władz Związku, tj : 9-cio osobowego Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym P SZS-u został śp. Ryszard Kalbarczyk – członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lubartowie; wiceprzewodniczącymi: Janusz Gierach i Włodzimierz Kosior, sekretarzem – Krzysztof Dec, członkami Zarządu: Adam Wasak, Mariusz Baranowski, Janusz Kucharuk, Andrzej Derecki i Marian Kołodyński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący – Zbigniew Wierzbicki oraz członkowie: Tymoteusz Antolik i Jarosław Góźdź.

13 lutego – w związku ze śmiercią Ryszarda Kalbarczyka – Przewodniczącego PSZS, dokonano zmian składzie Zarządu. Nowym Przewodniczącym został Janusz Gierach; drugim Wiceprzewodniczącym – Adam Wasak. Skład Zarządu poszerzono o osobę Ryszarda Podleśnego.

14 stycznia 2004 roku, dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na II kadencję. W skład Zarządu weszli: Przewodniczący – Janusz Gierach, Wiceprzewodniczący – Adam Wasak i Janusz Kucharuk, Sekretarz – Zbigniew Sajda, Skarbnik – Mariusz Baranowski, Członkowie – Jacek Garbacz, Dariusz Grymuza, Wiesław Wójcik i Zbigniew Stasiak. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Przewodniczący – Zbigniew Wierzbicki, Członkowie – Henryk Libich i Agnieszka Jeśkiewicz.

8 lutego 2008 roku, dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej
III kadencji. W skład Zarządu weszli: Przewodniczący – Janusz Gierach, Wiceprzewodniczący – Adam Wasak i Janusz Kucharuk, Krzysztof Dec – skarbnik, Zbigniew Sajda – sekretarz, Arkadiusz Greguła, Michał Kułak, Dariusz Grymuza i Zbigniew Gradziński – członkowie zarządu. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zbigniew Wierzbicki – przewodniczący, Leszek Łotys i Ryszard Gierach.

6 marca 2012 roku, dokonano wyborów do władz IV kadencji Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie, na lata 2012- 2015. Przewodniczącym został Janusz Gierach, Wiceprzewodniczącymi: Aneta Pęksa i Adam Wasak, Sekretarzem Zbigniew Sajda, Skarbnikiem Krzysztof Dec, Członkami Zarządu Janusz Kucharuk, Arkadiusz Greguła, Michał Kułak i Zbigniew Wierzbicki. Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Jacek Garbacz, Sławomir Szwargoliński i Marek Kitliński.

Do głównych zadań Zarządu Powiatowego SZS-u – należało:

– coroczne ustalanie kalendarza powiatowych imprez sportowych w kategoriach: Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada,

– organizowanie zebrań z Gminnymi Organizatorami Sportu, na których omawiano zasady udziału szkół w zawodach sportowych oraz ustalano gospodarzy imprez powiatowych,

– przydzielanie środków finansowych na poszczególne powiatowe imprezy sportowe,

– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem powiatowych imprez sportowych,

– rozliczanie zrealizowanych powiatowych imprez sportowych,

– coroczne podsumowywanie powiatowego współzawodnictwa sportowego w każdej kategorii szkół,

– ścisła współpraca z Lubelskim Wojewódzkim SZS, Starostwem Powiatowym w Lubartowie urzędami miast i gmin, dyrektorami szkół.

Planowanie szczegółowego kalendarza imprez sportowych na dany rok kalendarzowy, rozpoczynaliśmy od spotkania – w pierwszych dniach września – z Gminnymi Organizatorami Sportu. W trakcie spotkania ustalaliśmy konkretne daty rozgrywania poszczególnych zawodów oraz ich gospodarzy.
Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie nauczycieli – przy aprobacie dyrektorów szkół – związane z chęcią rozgrywania zawodów w poszczególnych placówkach – za co serdecznie dziękujemy. Dało nam to możliwość realizowania w każdym roku pełnego kalendarza imprez (od 93 do 97 finałów powiatowych).

Powiatowe zawody finałowe, finansowane były z przyznawanej nam corocznie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie. I tak
w 2012 roku było to 16 000 zł., w 2013 r. – także 16 000 zł., w 2014 r. otrzymaliśmy 20 000 zł., a w 2015 r. – 21 000 zł.

Dzięki dotacji mogliśmy zakupić puchary, statuetki, medale za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich szkół uczestniczących w zawodach oraz zapewnić właściwą organizację poszczególnych imprez. A nie byłoby to możliwe, gdyby nie ścisła współpraca Zarządu z bezpośrednimi organizatorami oraz bieżąca współpraca z Zarządem Wojewódzkim SZS w Lublinie, Starostwem Powiatowym w Lubartowie, Burmistrzami, Wójtami, Dyrektorami Szkół.

Finały powiatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół. Brało
w nich udział corocznie od 3500 do 4000 uczniów.

Liczba szkół biorących udział w zawodach powiatowych w latach 2011-2015

Igrzyska /44/

Gimnazjada /17/

/od 2012/13 – 18/

Licealiada /9/

/od 2012/13 – 7/

/od 2013/14 – 6/

2011/2012

27

16

6

2012/2013

30

17

6

2013/2014

29

17

6

2014/2015

30

16

6

Dla szkół w każdej z kategorii prowadzone było powiatowe współzawodnictwo sportowe. Podsumowanie współzawodnictwa odbywało się corocznie w kolejnym roku szkolnym przed pierwszymi zawodami – Memoriałem Ryszarda Kalbarczyka w indywidualnych biegach przełajowych. Zwycięzcy (miejsca I-III) w kategoriach Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada, otrzymywali pamiątkowe puchary. Za miejsca I-X wręczane były dyplomy.

Zwycięzcy współzawodnictwa powiatowego (miejsca I-III)

w latach 2011/2015

Igrzyska

Gimnazjada

Licealiada

2011/2012

SP 3 Lubartów

Nr 1 Lubartów

ZS nr 2 Lubartów

SP 4 Lubartów

Nr 2 Lubartów

II LO Lubartów

Wólka Rokicka

Ostrów Lubelski

RCEZ Lubartów

2012/2013

SP 3 Lubartów

Nr 1 Lubartów

II LO Lubartów

SP 4 Lubartów

Nr 2 Lubartów

ZS nr 2 Lubartów

Samoklęski

Skrobów

RCEZ Lubartów

2013/2014

SP 3 Lubartów

Nr 1 Lubartów

ZS nr 2 Lubartów

SP 4 Lubartów

Nr 2 Lubartów

II LO Lubartów

SP 1 Lubartów

Ostrówek

RCEZ Lubartów

2014/2015

SP 3 Lubartów

Nr 1 Lubartów

II LO Lubartów

Wólka Rokicka

Nr 2 Lubartów

ZS nr 2 Lubartów

SP 4 Lubartów

Ostrówek

Skrobów

RCEZ Lubartów

Zwycięzcy zawodów powiatowych uczestniczyli w zawodach rejonowych, a uzyskawszy wielokrotnie z nich awans, w zawodach wojewódzkich.

Najlepsze miejsca szkół powiatu lubartowskiego (miejsca I – III)

w poszczególnych dyscyplinach sportu w zawodach wojewódzkich

w latach 2011/2015

Igrzyska

Gimnazjada

Licealiada

2011/2012

miejsce

Szkoła Podstawowa

dyscyplina

miejsce

Gimnazjum

dyscyplina

miejsce

Szk. Ponadgimn.

dyscyplina

I

SP 3 Lubartów

Koszykówka dz.

I

Ostrów Lubelski

Biegi Ind. LA chł.

I

ZS 2 Lubartów

Sztafet. Biegi Przeł. dz.

I

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł. V-VI

II

Ostrów Lubelski

Liga LA chł.

II

ZS 2 Lubartów

Halowa Piłka Nożna chł.

I

Wólka Rokicka

Tenis Stołowy

Dr. chł. IV

II

Łucka

Tenis Stołowy

Dr. chł.

III

ZS 2 Lubartów

Ind. Biegi Przeł. dz.

I

Wólka Rokicka

Tenis Stołowy

Ind. dz. V-VI

II

G 1 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. dz.

III

II LO Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł.

II

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. chł. V-VI

2012/2013

I

SP 1 Lubartów

Czwórbój LA chł.

I

G 1 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. dz.

III

ZS 2 Lubartów

Halowa Piłka Nożna chł.

I

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. chł. IV

II

Skrobów

LA Ind. dz.

III

ZS 2 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. chł.

I

Wólka Rokicka

Tenis Stołowy

Dr. chł. V-VI

III

Skrobów

Liga LA chł.

III

RCEZ Lubartów

Ind. Biegi Przeł. chł.

II

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł. V-VI

III

G 1 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. dz.

III

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł. IV

III

Wólka Rokicka

Tenis Stołowy

Ind. chł. V-VI

2013/2014

I

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. chł. IV

I

Firlej

Tenis Stołowy

Dr. chł.

I

ZS 2 Lubartów

Sztafety Szwedzkie dz.

I

Wólka Rokicka

Tenis Stołowy

Dr. chł. V-VI

II

G 2 Lubartów

Piłka Nożna chł.

I

ZS 2 Lubartów

Ind. Biegi Przeł. dz.

I

Wólka Rokicka

Tenis Stołowy

Ind. chł. V-VI

III

Firlej

Tenis Stołowy

Ind. chł.

II

II LO Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. dz.

II

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł. IV

III

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł. V-VI

2014/2015

I

SP 1 Lubartów

Czwórbój LA chł.

I

Łucka

Tenis Stołowy

Dr. chł.

I

ZS 2 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. chł.

I

SP 1 Lubartów

Sztaf. Biegi Przeł. chł.

I

Łucka

Tenis Stołowy

Ind. chł.

III

II LO Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. dz.

I

SP 1 Lubartów

Sztafety Szwedzkie chł.

I

Gimn. Sportowe Lubartów

Sztafeta 4×100 dz.

I

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Dr. chł. V-VI

II

Ostrówek

Sztaf. Biegi Przeł. chł.

I

SP 3 Lubartów

Tenis Stołowy

Ind. chł. V-VI

II

Ostrówek

Ind. Biegi Przeł. chł.

II

Niedźwiada

Tenis Stołowy

Ind. dz.

III

Niedźwiada

Tenis Stołowy

Dr. dz.

III

G 2 Lubartów

Koszykówka dz.

Jak widać z powyższego zestawienia, wiodącymi dyscyplinami sportu stały się w ostatnich latach tenis stołowy i lekka atletyka; sporadycznie szkoły naszego powiatu uzyskiwały wysokie wyniki w zespołowych grach sportowych.

Ma to być może związek z obserwowanym od kilku lat ograniczeniem dostępności dla nauczycieli programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, programu, który w wielu szkołach był jedyną możliwością prowadzenia zajęć
z uczniami. Dawał też w kilkunastu placówkach naszego powiatu możliwość ciągłości szkolenia nowych roczników. A Uczniowskie Kluby Sportowe, szczególnie te prowadzące szkolenie w grach zespołowych, nie były w stanie samodzielnie udźwignąć obciążeń finansowych. Spowodowało to ich likwidację lub bardzo duże ograniczenie działalności. Miało to oczywiście bezpośredni wpływ na wyniki sportowe szkół w których lub przy których działały.

Innym problemem, który powodować może w przyszłości zmniejszony udział szkół w zawodach gminnych i powiatowych, a na pewno obniżenie ich poziomu sportowego, jest wprowadzenie do programów nauczania szkół tzw. „Podstaw programowych”. Dyrektorzy szkół mając niewielkie środki finansowe oraz dbając o realizację tych podstaw, muszą w wielu sytuacjach ograniczać wyjazdy uczniów na zawody, szczególnie w szkołach, zatrudniających 1, 2 nauczycieli wf. – o co nie można mieć do nich także pretensji. Dzieje się to jednak ze szkodą przede wszystkim dla uczniów, szczególnie tych uzdolnionych sportowo. W dobie dużej dostępności do komputerów i internetu, nie jest to dobre.

Kolejnym problemem są wprowadzane zmiany w ocenianiu uczniów.
Z rozmów z wieloma kolegami wynika, że obserwują oni zmniejszone zainteresowanie uczniów rywalizacją oraz chęcią udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Zdolni uczniowie ograniczają się ruchowo do minimum wiedząc, że i tak będą mieli oceny niewiele lepsze lub takie same, jak ich dużo mniej sprawni koledzy. I w wielu sytuacjach żadne tłumaczenie ich nie przekonuje. Brak rywalizacji w klasie, w szkole, powoduje obniżenie poziomu sportowego w rywalizacji międzyszkolnej, a tym samym zmniejsza sportowe szanse sukcesu uczniów. Oby nie okazało się, że za kilka lat sport uprawiany będzie tylko w szkołach sportowych lub w dużych miastach w bogatych klubach sportowych, ze szkodą dla wsi i małych miejscowości.

Szkoły powiatu lubartowskiego uczestniczyły we współzawodnictwie wojewódzkim. Liczyły się w nich wyniki uzyskane na szczeblu rejonu i województwa.

Najlepsze szkoły powiatu lubartowskiego (miejsca I – III)

we współzawodnictwie wojewódzkim w latach 2011/2015

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2014/2015

SZKOLY PODSTAWOWE

332 szkoły (20 P Lubartów)

345 szkół (22 P Lubartów)

327 szkół (19 P Lubartów)

318 szkół (21 P Lubartów)

1

SP 3 Lubartów

5

SP 3 Lubartów

8

SP 1 Lubartów

15

SP 3 Lubartów

32

SP Wólka Rokicka

37

SP 1 Lubartów

16

SP 3 Lubartów

18

SP 1 Lubartów

73

SP 4 Lubartów

46

SP Wólka Rokicka

58

SP Wólka Rokicka

66

SP Wólka Rokicka

GIMNAZJA

242 szkoły (13 P Lubartów)

238 szkół (12 P Lubartów)

244 szkoły (14 P Lubartów)

243 szkoły (13 P Lubartów)

12

G 1 Lubartów

16

G 1 Lubartów

29

G 1 Lubartów

34

G Łucka

31

Ostrów Lubelski

31

G 2 Lubartów

32

G 2 Lubartów

44

G Wola Sernicka

55

G Łucka

47

G Skrobów

52

G Skrobów

49

G 1 Lubartów

LICEALIADA

125 szkół (3 P Lubartów)

133 szkoły (4 P Lubartów)

138 szkół (5 P Lubartów)

137 szkół (4 P Lubartów)

5

ZS nr 2 Lubartów

7

ZS nr 2 Lubartów

4

ZS 2 Lubartów

11

ZS 2 Lubartów

19

II LO Lubartów

26

II LO Lubartów

21

II LO Lubartów

30

II LO Lubartów

57

RCEZ Lubartów

37

RCEZ Lubartów

52

RCEZ Lubartów

60

RCEZ Lubartów

POWIAT LUBARTOWSKI ( 23 powiaty)

4 miejsce

8 miejsce

5 miejsce

8 miejsce

Zwycięzcy zawodów wojewódzkich w niektórych dyscyplinach sportu, mieli możliwość reprezentowania naszego powiatu w zawodach ogólnopolskich. Wartym podkreślenia jest I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych uzyskane przez dziewczęta z ZS nr 2 Lubartów (op. Marek Kitliński), uzyskane w 2012 r., II miejsce w sztafetach szwedzkich zdobyte przez chłopców z SP nr 1 Lubartów (op. Jerzy Walczak), uzyskane w 2015 r., III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych uzyskane także przez chłopców z SP nr 1 Lubartów (op. Jerzy Walczak), uzyskane w 2015 r., III miejsce w sztafetach szwedzkich zdobyte przez dziewczęta z ZS nr 2 Lubartów(op. Marek Kitliński), uzyskane w 2012 r. Było też kilka dalszych miejsc, nawet tuż za podium, w tenisie stołowym i koszykówce dz. szkół z SP nr 3 Lubartów, Łucki, Wólki Rokickiej.

Kończąc IV kadencję działalności Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie stwierdzić należy, że udało nam się utrzymać zainteresowanie szkół udziałem w zawodach powiatowych i nagradzać je zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzięki zaangażowaniu naszych kolegów – nauczycieli – zrealizowaliśmy w pełni nasze zamierzenia. Służyła temu także prowadzona na bieżąco przez Arkadiusza Gregułę strona internetowa, która była nośnikiem informacji dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

W imieniu własnym chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do realizacji poszczególnych imprez: Zarządowi P SZS w Lubartowie, w szczególności Zbigniewowi Sajdzie, zajmującemu się na bieżąco całą dokumentacją, nauczycielom, i to nie tylko wychowania fizycznego, wielu pomagającym uczniom i rodzicom, dyrektorom szkół, władzom samorządowym, Starostwu Powiatowemu w Lubartowie oraz sponsorom. Słowa uznania należą się także Panu Henrykowi Grundszokowi, Wiceprezesowi LW SZS w Lublinie, za życzliwość i wieloletnią wspaniałą współpracę.

Życzę nowemu Zarządowi, który w dniu dzisiejszym zostanie wybrany, aby tak jak poprzednie cztery, miał przyjemność pracy w tak przyjaznym środowisku, z korzyścią dla szkół, gmin, a przede wszystkim dla naszych uczniów.

Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący Powiatowego
Związku Sportowego w Lubartowie
Janusz Gierach

DSC_1392-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1367-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1371-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1376-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1377-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1379-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1382-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1384-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1386-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1388-Lubartowiak-960Q100W9 DSC_1389-Lubartowiak-960Q100W9