N@utobus w Kamionce

Gmina Kamionka została zgłoszona do projektu pod nazwą ?n@utobus?. Jest  to projekt szkoleniowy, kształtujący świadomość technologiczną przez rozwijanie umiejętności korzystania z internetu.

Celem projektu jest aktywizacja lokalnych społeczności z obszarów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarów wiejskich i słabo zaludnionych. Interaktywny i zintegrowany program ma na celu wzmocnienie umiejętności społecznych przez lepszą komunikację i przełamywanie barier związanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w życiu codziennym. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej oraz partnerami z branży informatycznej. Zakres szkoleń w ?Mobilnej Sali Szkoleniowej? obejmuje swoją tematyką zagadnienia dotyczące czterech podstawowych kwestii związanych ze społeczeństwem informacyjnym: administracja, zdrowie, edukacja, biznes.
Szkolenia odbędą się wkrótce w specjalnie przystosowanym i wyposażonym w komputery przenośne z dostępem do Internetu autobusie, który będzie się znajdował na  terenie placu obok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce. Szkolenia będą się odbywały tylko przez jeden dzień.   Więcej informacji oraz zobrazowanie przebiegu projektu na stronie internetowej www.nautobus.gov.pl