O budżecie, ekologii i szczepionkach na sesji Rady Miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli sześć uchwał. Porządek obrad obejmował m.in. informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku. Wprowadzono także zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013- 2016. Radni wyrazili również zgodę na przystąpienie miasta Lubartów do projektu związanego m.in. z redukcją gazów i pyłów.

RATUSZ Na wniosek starostwa o współfinansowanie przez miasto szczepień mieszkańców przeciw pneumokokom. burmistrz Janusz Bodziacki wystąpił o szczegółową informację w tej sprawie. Szczegóły dotyczące programu darmowych szczepień jaki realizuje powiat przedstawił podczas sesji odpowiedzialny za sprawy szpitala wicestarosta Jacek Zalewski. Poinformował on miedzy innymi, że szczepienia przewidywane są dla dzieci 3 – letnich z powiatu lubartowskiego jedną dawką szczepionki.

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku ( na dzień 30 czerwca 2014 r) oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła skarbnik Lucyna Biskup.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2 mln 828 tys 759 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 mln 321 tys. 600 zł. Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca stanowiło kwotę ponad 17 mln 611 tys.

Radni opozycyjni szczególnie zwracali uwagę na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych.

– Zaniepokojony jestem nikłym wykonaniem zadań inwestycyjnych, nasze planowane inwestycje są zagrożone – twierdził Jakub Wróblewski.

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczęła się w II kwartale, a pierwsze płatności większe nastąpiły w drugim półroczu, trzecim kwartale, a najwyższe wystąpią w czwartym kwartale – tłumaczyła skarbnik Lucyna Biskup.

Jak spojrzymy na lata ubiegłe, także w poprzednich kadencjach, wskaźniki wykonania budżetu do połowy roku są zawsze podobne – mówił radny Andrzej Kardasz.

Głos w tej sprawie zabrał też burmistrz Janusz Bodziacki. – Te kwoty wydawane są tak jak układają się inwestycje. Wpywa na to procedura zamówień publicznych. Na dzień dzisiejszy wydatkowaliśmy na inwestycje 3,5 mln zł (dop. red. na dzień 30 czerwca 658.330 zł).

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dzieci w żłobku. Wprowadza ona zapis, który określa dodatkową opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka ponad 10 godzin w wysokości 1 zł.

Jednogłośną decyzją rady wprowadzono także zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013- 2016. Wojciech Godzicki, kierownik działu Rozwoju Inwestycji PGK Sp. z.o.o. poinformował o nowym zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez PGK Sp. z.o.o. Jak mówił, w planach jest przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w Lubartowie. Zadanie będzie możliwe do zrealizowani dzięki dofinansowaniu z programu „Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 85 %. Opracowanie tej dokumentacji pozwoli spółce wystapić o dofinansowanie przedsięwzięcia w latach 2014- 20120 ze śroków unijnych.

Radni wyrazili również zgodę na przystąpienie miasta Lubartów do realizacji projektu związanego z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz w sprawie przyjęcia środków na ten cel z Funduszu Spójności (gospodarka niskoemisyjna polega na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery). Złożony przez miasto projekt został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakłada on między innymi tormomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Maksymalna kwota dofinansowania jakie może dostać miasto na opracowanie tego projektu to 85 tys. zł. (KW)