Ogłoszenie płatne o przetargu

Burmistrz Miasta Lubartów
O G Ł A S Z A
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 62,12 m2

Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku Hali Miejskiej przy ul. Rynek II w Lubartowie, położonym na dz. nr 541/4, w obrębie 7 – Śródmieście, na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod usługi komercyjne.

Wywoławcza stawka czynszu wynosi 27,00 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawkę postąpienia ustala się na 1,00 zł.

Wadium wynosi 5 000 zł.

Okres najmu ustala się na 1 rok od daty zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2013r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, pokój nr 126, o godz. 1000.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta nr 41 8707 0006 0025 3855 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 30a, najpóźniej do dnia 8 marca 2013r.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje na temat przetargu (regulamin przetargu) można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12, pokój nr 126 lub pod numerem tel. 854-46-10.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Radosław Szumiec
Z-ca Burmistrza

Oryginalna treść w formacie pdf