Ogłoszenie płatne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  w Lubartowie
ogłasza konkurs ofert na:

Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie,
ul. Kosmonautów 11
1.Przedmiot konkursu:
1. Szkoła dysponuje na powyższą działalność pomieszczeniem o powierzchni 10 m2.
2. Po wynajęciu od szkoły w/w lokalu Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
– codzienne otwierania sklepiku w godz. 740 do 1430, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
– utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
– wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,
– przestrzegania przepisów bhp, ppoż., sanitarnych,
3. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, do uzgodnienia
4. Minimalna stawka miesięczna czynszu za wynajem pomieszczenia wynosi 220 zł + podatek VAT 23%, która płatna będzie do dnia 10 każdego miesiąca.

2.Realizacja umowy najmu : od dnia podpisania umowy do  30.06.2014.
3.Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
2) Oferta pisemna musi zawierać:
– wypełniony formularz ofertowy ( druk w załączeniu)
– oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,
3) Ofertę z określoną miesięczną kwotą (w minimalnej kwocie 220 zł netto + 23% podatek VAT) należy składać w zaklejonej zaadresowanej na adres szkoły i oznaczonej „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego” kopercie w Sekretariacie Szkoły do dn. 30.09.2013r. do godz. 12.00
4. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1.Przegląd ofert odbędzie się w dn. 30.09.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 4  w Lubartowie  Sali nr 16,  o godz. 12,30 przez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota netto miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczenia.
3. Rozpatrywane będą tylko oferty z podaną kwotą dzierżawy miesięcznej.
4. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa dzierżawy.
5.  Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
6. Z pracy Komisji sporządzony będzie protokół.
Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem na sklepik szkolny można oglądać i uzyskiwać dodatkowe informacje po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 81/855-10-57;  pn. – pt. w godz. 8.00 – 14.00)
      Krzysztof Swić
                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie