Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP

Przedstawiciele z Lubartowa (łącznie 50 osób) wzięli udział w akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Warszawie 23 listopada manifestowało w sumie ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski – podają organizatorzy akcji.

Nauczyciele i pracownicy oświaty z powiatu lubartowskiego, członkowie ZNP, wzięli udział w Ogólnopolskiej Manifestacji „Dość Tego”. Protest był wyrazem niezadowolenia i braku zgody na zmiany w prawie oświatowym, które proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany te miałyby obowiązywać od 2014 roku.

O zmianach, na które nie godzą się nauczyciele, czytamy w informacji Oddziału Powiatowego ZNP w Lubartowie, którą publikujemy poniżej:

 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty

 1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:

 • stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze)

 • ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych

 • pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca)

 1. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami

 2. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).

 1. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela

 1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu

 2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców

 3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego

 4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia

 5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).

 6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia

 7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych

 8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.

Nie ma naszej zgody na propozycje ministerialne!

W dniu 26.11.2013r. Zarząd Główny ZNP podjął Uchwałę upoważniającą Prezydium ZG ZNP do wejścia w spór zbiorowy z Rządem!

Włodzimierz Kosior

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Lubartowie

strajk nauczyciele strajk2 strajk3