Otwarcie oczyszczalni po modernizacji już 20 września

20 września w obecności m.in. Ministrów i Wojewody Lubelskiego otwarta zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Lubartowie. Projekt o wartości ponad 58 mln złotych jest największą inwestycją w historii miasta.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Lubartowie jest spółką miejską powołaną w celu wykonywania zadań własnych gminy. Dominującą działalnością PGK Sp. z o.o. jest zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. Ponad 4 lata temu, w 2014 r. podjęto się wyzwania modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków.

W pewnym momencie już chyba nikt w Lubartowie nie miał wątpliwości, że ponad dwudziestoletnia oczyszczalnia, odmawia posłuszeństwa. Musieliśmy szybko działać, aby nie dopuścić z jednej strony do katastrofy ekologicznej, a z drugiej – do zwiększenia kilkukrotnie kosztów funkcjonowania obiektu, które w perspektywie czasu musiałby spocząć na wszystkich mieszkańcach – tłumaczy Tomasz Marzęda, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.

Projekt rozbudowy i przebudowy – modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubartowie obejmuje kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej, osadowej i energetycznej. Celem inwestycji jest poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni, uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej technologii oczyszczania,  zminimalizowanie objętości i masy osadów przy jednoczesnym uzyskaniu efektu energetycznego,   zmniejszenie zużycia wody pitnej na cele technologiczne, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni, automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków powstający osad będzie wykorzystywany do produkcji biogazu, co pozwoli obniżyć koszty eksploatacji oczyszczalni.

Jednym z istotnych etapów realizacji projektu było zadanie obejmujące budowę 1,71 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej o wartości 1 949 550 złotych brutto. Dzięki realizacji tej inwestycji, dla ok. 184 mieszkańców, pojawiła się możliwość przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu mogą oni korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Uzupełnieniem całego projektu jest zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń oraz zakup ładowarki teleskopowej za łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Patrycja Ciesielska