Patron dla Szkoły Podstawowej nr 1

Debata, zgłaszanie kandydatur, a następnie glosowanie. Rusza procedura wyboru patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. W jej demokratyczny przebieg zaangażowane zostaną trzy szkolne środowiska: dzieci, rodzice i pracownicy szkoły.

Wybór patrona zbiega się z ważnymi rocznicami. W bieżącym roku świętujemy sto lat Szkoły Podstawowej nr 1, a także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

– W ramach wyborów zorganizujemy debatę, aby uzyskać informację zwrotną – co jest dla społeczności szkolnej ważne, jakie wartości powinny przyświecać tym wyborom, jakie korzyści i obowiązki – mówi Danuta Sienkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. – Dla dyrektora szkoły ważny jest demokratyczny wybór patrona przez trzy środowiska – rodziców, uczniów i nauczycieli. Stąd debata i forma głosowania. Zadbamy o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z przepisami prawa, czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Do rocznicowych obchodów „Jedynka” przygotowuje się od kilku lat. To ważny moment dla szkoły, która dzięki patronowi zyska własną tożsamość. Nad sprawnym przebiegiem wyboru patrona pracuje powołany w lutym 2018 roku Zespół Koordynujący składający się z pracowników szkoły oraz przedstawiciela rodziców i uczniów.

W procedurze jest jasno określony harmonogram oraz regulamin wyborów. W poniedziałek 30 kwietnia w szkole odbędzie się debata, w której udział wezmą przedstawiciele wspomnianych wcześniej, trzech środowisk szkolnych. Społeczność „Jedynki” będzie mogła zgłaszać kandydatów na podstawie podpisanych zgłoszeń (obowiązuje termin zgłoszeń do 18 maja). Po weryfikacji odbędzie się kampania wyborcza, czyli prezentacja kandydatur. Następnie powszechne wybory zostaną przeprowadzone w gronie społeczności szkolnej. Ogłoszenie informacji o wyłonieniu patrona przewidziane jest na czerwiec bieżącego roku. Po nim ma nastąpić uchwalenie wyboru przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Następnie szkoła złoży wniosek o nadanie imienia do organu prowadzącego, czyli do Miasta Lubartów. Ostatecznie patron zostanie ustanowiony uchwałą Rady Miasta Lubartów.

Szkoła Podstawowa nr 1