Podsumowanie kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

Spotkanie z okazji zakończenia kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubartowie zorganizowano 25 lutego w Starostwie Powiatowym.

W spotkaniu uczestniczyli starosta Ewa Zybała, członek zarządu powiatu Jarosław Budka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Ewa Misztal.

Starosta Ewa Zybała podziękowała członkom Rady za współpracę: – Serdecznie dziękuję, że jesteście Państwo zawsze chętni do pomocy, do pracy, do dyskusji zwłaszcza dotyczących ważnych spraw jak praca dla każdego człowieka, sprawa bezrobocia, które wynosi 11 procent w powiecie lubartowskim. Chcemy, aby bezrobocia nie było, aby powstawały miejsca pracy. Za to, że jesteście Państwo do dyspozycji, gotowi do służby ludziom, że służycie radą bardzo dziękuję w imieniu swoim, pana wicestarosty, Zarządu Powiatu, radnych i mieszkańców – mówiła starosta.

Jak wspominała Ewa Misztal – kadencja 2017 – 2021 była to dobrym czasem, choć zaczęło się od trudnego okresu dla Rady Rynku Pracy i Urzędu Pracy. Obchodzono w niej 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. – Dziękuję za wszystkie opinie, że mogliśmy się do Was zwrócić, za opiniowanie planów dotyczących wszystkich form wsparcia. Przed Urzędem Pracy trudne zadanie, bo w tej chwili jesteśmy instytucją, która wspiera gospodarkę. Najbardziej chcielibyśmy, aby ta gospodarka „kręciła się”, aby wszystko dobrze funkcjonowało, aby bezrobocie w naszym powiecie było niższe, żeby młodzi ludzie czuli się potrzebni i wiedzieli, że mogą znaleźć zatrudnienie – mówiła dyrektor PUP Ewa Misztal.

Podziękowania, okolicznościowe dyplomy i upominki za pracę w Powiatowej Radzie Rynku Pracy z rąk starosty otrzymali: Jacek Bednarski, Robert Kwaśniewski, Krystyna Targońska, Jolanta Włoszek, Grzegorz Poznański, Lucjan Mileszczyk i Antoni Szczepaniak.

Powiatowe Rady Rynku Pracy są organami opiniodawczo – doradczymi w sprawach polityki rynku pracy. W ich skład wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu: terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji tj. NSZZ ,,Solidarność’’, OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), FZZ (Forum Związków Zawodowych), Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego; społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Mogą to być również przedstawiciele spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania rady.

Powiatowa Rada Rynku Pracy ma za zadanie inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocen e racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdanie z ich wykorzystania. Ponadto do jej zadań należy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawienie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia, ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia, delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Sylwia Cichoń