Podwyższenie wieku emerytalnego

Kogo dotyczą zmiany?

Ustawa podwyższa wiek emerytalny dla kobiet, które urodziły się po 31 grudnia 1952 roku oraz mężczyzn, którzy urodzili się po 31 grudnia 1947 roku. Odbywa się to stopniowo: co kwartał powszechny wiek emerytalny wzrasta o miesiąc. Proces podwyższania wieku emerytalnego zgodnie z tą ustawą zakończy się dla mężczyzn w październiku 2020 roku, a dla kobiet – w październiku 2040 roku. Wtedy to na emeryturę będą przechodziły pierwsze kobiety i mężczyźni, dla których wiek emerytalny wyniesie równe 67 lat. Ustawa wskazuje precyzyjnie, kiedy będą przechodzić na powszechną emeryturę poszczególne roczniki ubezpieczonych. Im późniejszy rok urodzenia, tym wyższy wiek przejścia na powszechną emeryturę. Dla przykładu: kobiety urodzone między 1 kwietnia a 30 czerwca 1953 roku przejdą na emeryturę w wieku co najmniej 60 lat i 2 miesięcy. Mężczyźni urodzeni w tym samym okresie będą mogli przejść na emeryturę powszechną w wieku 66 lat i 10 miesięcy.

Te zmiany dotyczą jedynie nabywania prawa do tzw. emerytury powszechnej. Nie ma natomiast zmian w zasadach przechodzenia na emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie przedemerytalne. Wydłużony będzie za to okres ich wypłaty. Osoba pobierająca emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub świadczenie przedemerytalne będzie je otrzymywać do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.

Jak sprawdzę mój nowy wiek emerytalny?

Najprościej to zrobić, wchodząc na stronę internetową www.mojaemerytura.zus.pl. Znajduje się tam „kalkulator podwyższonego wieku przejścia na emeryturę”. Wystarczy, że zainteresowany wybierze płeć oraz miesiąc i rok urodzenia, by kalkulator podał wiek przejścia na emeryturę zgodny z nową ustawą. Poda również informację, kiedy będzie możliwe przejście na emeryturę tak wskazanej osoby.

Później na emeryturę. Co to oznacza dla wysokości świadczenia?

Podwyższenie wieku emerytalnego i dłuższa aktywność zawodowa sprawią, że emerytura będzie relatywnie wyższa. To dlatego, że na wysokość świadczenia wpływa nie tylko staż pracy (a co za tym idzie składki zgromadzone na koncie ubezpieczonego), ale również tzw. średnie dalsze trwanie życia osoby przechodzącej na emeryturę. Dlatego efektem podwyższenia wieku emerytalnego będzie wzrost wysokości przyszłej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na przykład: dla kobiety, zarabiającej na przeciętnym poziomie, wzrost stażu pracy z 40 do 47 lat oznaczałby emeryturę wyższą o ok. 70 procent. Dla mężczyzny o przeciętnych zarobkach zwiększenie stażu pracy z 45 do 47 lat dałoby wzrost jego emerytury o ok. 20 procent.

 Wcześniej na emeryturę? Jest emerytura częściowa

Dla osób, które będą chciały wcześniej zakończyć aktywność zawodową, ustawa przewiduje tzw. emeryturę częściową. Będzie przysługiwała:

  • kobiecie, która ukończyła 62 lata i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat,

  • mężczyźnie, który ukończył 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat.

Okresy składkowe to przede wszystkim okresy zatrudnienia i inne okresy, za które były opłacane składki emerytalno-rentowe. Okresy nieskładkowe to pozostałe okresy uwzględnianie przy ustalaniu stażu do emerytury, np. czas studiów, pobierania świadczeń chorobowych itp.

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej na tzw. nowych zasadach. W przeciwieństwie do emerytury powszechnej nie podlega podwyższeniu do kwoty minimalnej gwarantowanej emerytury. Po osiągnięciu właściwego wieku emerytalnego świadczeniobiorca będzie mógł zamienić emeryturę częściową na emeryturę powszechną.

Kwoty pobranych emerytur częściowych pomniejszą kapitał, z którego będzie wyliczona emerytura powszechna. Ta sama zasada dotyczy innych wcześniejszych emerytur przyznanych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. One również pomniejszą kapitał, z którego będzie wyliczana emerytura w powszechnym wieku emerytalnym.

Źródło: Informacja prasowa ZUS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 637)