Pomogą bezrobotnym

Bezpłatne wsparcie dla osób, które utraciły pracę w ciągu ostatnich 6-ciu m-cy

W odpowiedzi na problemy regionalnego i lokalnego rynku pracy, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” z dniem 1 września rozpoczęła realizację projektu „Nowy start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewidziano kompleksowe wsparcie dla 50 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należących do jednej z grup: os. w wieku powyżej 50 lat, os. o niskich kwalifikacjach, os. z niepełnosprawnością, os. bezrobotne, os. bierne zawodowo oraz os. z terenów wiejskich, zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w wymiarze 8 godzin/dzień oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Uczestnicy/czki projektu są obejmowani doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy oraz biorą udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie kierowane są na trzymiesięczne staże, w celu nabycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Za czas odbywania stażu uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1636 zł netto oraz zwrot kosztów przejazdu (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania stażu). Wsparcie dla gr. I, realizującej szkolenie „Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera” rozpoczęło się w dniu 24 października. Kolejne szkolenia będą rozpoczynać się z listopadzie i grudniu. Zatem osoby, które utraciły zatrudnienie mogą zgłaszać się na szkolenia „Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.)”; „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” (180 godz. dyd.); „Pracownik ogólnobudowlany” (200 godz. dyd.) oraz „Usługi gastronomiczne i catering” (180 godz. dyd.). Za udział w szkoleniach przewidziano stypendium szkoleniowe.Ponadto wszyscy uczestnicy/czki otrzymują materiały szkoleniowe, wyżywienie a osoby zamieszkujące poza miejscem świadczenia usługi otrzymują zwrot kosztów przejazdu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu mieszczącym się w Lublinie, ul. Narutowicza 57/4, tel. 81 532 10 30, tel. kom. 519 310 560, e-mail: ffi@ffi.org.pl; www: ffi.org.pl.Osoba do kontaktu: Sylwia Haczyk tel. 81 532 10 30, e-mail: s.haczyk@ffi.org.pl

bezrobotni