Powstało Przedszkole Małego Karola

Od 1 września rozpocznie działalność Przedszkole Małego Karola  z oddziałami integracyjnymi w Lisowie, które powstało dzięki projektowi realizowanemu przez Parafię Wniebowstąpienia Pańskiego.

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie od 2017 roku realizuje projekt: Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. 

Prace budowlane zostały ukończone 31 maja. Przedszkole posiada całkowite umeblowanie i sprzęt multimedialny. Jest przystosowane do przyjęcia dzieci z niepełnosprawnościamiktóre będą otoczone opieką specjalistów w zakresie edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności bądź wad postawy ma już możliwość systematycznej rehabilitacji w istniejącym w tym samym kompleksie Zakładzie Rehabilitacji. Przedszkole rozpoczyna działalność 1 września.Obecnie trwają zapisy dzieci.

Przedszkole Małego Karola będzie działało w oparciu o przepisy dotyczące Przedszkoli Niepublicznych. W swojej działalności nawiązuje do postaci św. Jana Pawła II. Od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku będzie realizowany projekt „My też mamy przedszkole”, który zapewnia finansowanie opieki pedagogiczno-specjalistycznej, zakup pomocy dydaktycznych i placu zabaw. Dlatego w tym okresie od rodziców będą pobierane opłaty jedynie za wyżywienie.

źródło: www.parafia.lubartow.pl