Powstanie Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Lubartów na lata 2023-2030

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubartów

W dniu 24 października 2023 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę nr LXI/426/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą nr LIX/419/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 sierpnia 2023 r. i składającego się z dwóch podobszarów: Centrum oraz Południe.

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk
oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie miasta. Został on wyodrębniony
z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy,
która obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w tym: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym
oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju.

Gminny Program Rewitalizacji będzie stanowił narzędzie planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Planowany jest również nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

UM Lubartów