Powstanie Rada Seniorów Lubartowa

Podczas ostatniej sesji, 29 września, radni Lubartowa podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów. Rajcy wprowadzili szereg „wygładzających” poprawek w jej statucie.

– Każde gremium, które wspomaga samorząd, jest potrzebne – uzasadniał powstanie rady burmistrz Janusz Bodziacki. Według statutu rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec władz Miasta Lubartów, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Głównym celem nowej rady jest zapewnienie reprezentacji interesów osób starszych, zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów. Przedmiotem działania rady będzie opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, w tym m.in.: aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców miasta, ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych na rzecz seniorów, inicjowanie działań, upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lubartów ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych.

PeO