Pozyskano pieniądze na termomodernizację budynków szkół i przedszkoli

W dniu 14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekt Gminy Miasto Lubartów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”. W ramach projektu planowane jest wykonanie głębokiej termomodernizacji następujących budynków użyteczności publicznej:

– Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budynkiem po Gimnazjum nr 1,

– Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja wraz z częścią, którą zajmowało II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja,

– Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II,

– II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja (budynki po Gimnazjum nr 2
im. H. Sienkiewicza),

– Przedszkola Miejskiego nr 2,

– Przedszkola Miejskiego nr 5.

Termomodernizacja budynków wykonana zostanie w oparciu o wykonany audyt energetyczny. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu;

– ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic;

– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej;

– remont zadaszeń, schodów i podestów,

– wymianę pokrycia dachowego;

– wymianę instalacji: c.o. ,c.w.u, odgromowej;

– montaż zaworów termostatycznych;

– budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

– wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED;

– modernizację węzła cieplnego z zastosowaniem niezależnego regulatora pogodowego;

– montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynków;

– poprawę dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

W efekcie realizacji projektu poprawi się nie tylko stan techniczny budynków oświatowych, które nie przechodziły gruntownych remontów, ale także nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej dzięki odnowieniu elewacji termomodernizowanych budynków.

Okres realizacji projektu: 2018 rok

Całkowita wartość projektu: 18 403 112,65 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 12 510 705,05 zł