Radni porządkują przestrzeń Lubartowa

Radni miejscy na ostatniej sesji (10 czerwca) podjęli uchwałę o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów. Obejmują one 24 obszary w różnych częściach miasta. Łącznie ponad 14 ha.

Uchwała jest ostatnim ogniwem do zakończenia trwającego 11 lat procesu zmiany planu zagospodarowania miejscowego. To kontynuacja zmian Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów – mówił podczas sesji Radosław Kiciński, naczelnik Wydział Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa UM.

Wprowadzone poprawki do planu porządkują przestrzeń Lubartowa poprzez zgodne z oczekiwaniami mieszkańców wprowadzenie nowego układu drogowego między innymi na „Jacku”, przy ul. Monte Cassino, Alei Zwycięstwa, Lipowej. Wyprowadzają też przemysł ze ścisłego śródmieścia i z centrum miasta przy Słowackiego (przy Lidlu), ulicy Różanej i Nowodworskiej. Dodają też nową funkcję na pojedynczych działkach, o co wnioskowali mieszkańcy.

Nowy plan zagospodarowania ma dotyczyć między innymi terenów przy ul. Łąkowej. Zmiana polega na ukształtowaniu układu komunikacyjnego dostosowanego do podziałów geodezyjnych, jakie zaszły w tym obszarze. Chodzi o drogi dojazdowe i ciągi pieszo – jezdne. Nowy plan wyznacza tam tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług z układem komunikacyjnym, który zapewnia dostęp do działek budowlanych.

Plan daje także możliwość zmiany układu komunikacyjnego w części północnej miasta przy granicy z Gminą Lubartów. – Na północ od osiedla Kopernika przewidujemy nowy układ komunikacyjny z wyznaczeniem nowych terenów budowlanych pod funkcje mieszkaniowe z dopuszczeniem usług – informował na sesji Rafał Kołtyś, główny projektant planu z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Niektóre nieruchomości zyskały nowe funkcje w związku z zaawansowanymi planami realizacji drogi ekspresowej S19.

Zmiany dotyczą także terenów przy cmentarzu parafialnym przy ul. Szaniawskiego, gdzie wyznaczono możliwość zabudowy usługowej wraz z parkingami.

Plan zakłada również możliwość wytyczenia drogi dojazdowej miedzy ul.Nowodworską, a Kozłowiecką, co pozwoli na lepszą obsługę terenów inwestycyjnych miasta.

Za uchwałą o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów głosowało 12 radnych, 4 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

(kw)