„Ruszam z książką na MAJÓWKĘ” – konkurs fotograficzny

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Mickiewicza w Lubartowie organizuje konkurs fotograficzny  p.h. „Ruszam z książką na MAJÓWKĘ”. Konkurs wpisuje się również w obchody „Tygodnia Bibliotek” przypadającego w dniach 8-15 maja, gdyż trwał będzie do 31 maja b.r. 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Ruszam z książką na MAJÓWKĘ” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Mickiewicza w Lubartowie.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie.

 2. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem).

 3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i pobudzenie kreatywności wśród mieszkańców Lubartowa. Konkurs wpisuje się również w obchody Tygodnia Bibliotek przypadającego w dniach 8 – 15 maja 2021.

 4. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Lubartowa.

 5. Nadesłane prace oceni komisja, w skład której wejdą pracownicy biblioteki.

 6. Autorom trzech najciekawszych i najbardziej kreatywnych fotografii przyznane zostaną nagrody książkowe.

 7. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie oraz na wystawie w holu bibliotecznym (jeśli pozwolą na to warunki epidemiczne).

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Lubartowa.

 2. Uczestnicy konkursu przysyłają fotografię zainspirowaną hasłem „Ruszam z książką na MAJÓWKĘ”, przedstawiającą jak spędzają wolny czas, czytając w różnych, czasem nietypowych miejscach.

 3. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe wraz z tytułem i wypełnioną kartą zgłoszenia.

 4. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia można wysyłać od dnia ogłoszenia Regulaminu konkursu na adres [email protected] z dopiskiem: konkurs fotograficzny

 5. Fotografia powinna być zapisana w formacie jpg.

 6. Na prace czekamy do 31 maja.

 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage’a biblioteki.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu „Ruszam z książką na MAJÓWKĘ” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36, 21-100 Lubartów tel. 81 855 37 69, e-mail:[email protected]

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez bibliotekę danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu rozliczenia konkursu w przypadku otrzymania nagrody.

 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora. Dane osobowe jak również wizerunek zwycięzców i osób wyróżnionych będą opublikowane na stronie internetowejbiblioteki www.biblioteka.lubartow.pl oraz w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia, realizacji oraz rozliczenia konkursu. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 5 lat.

 7. Uczestnicy konkursu, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku, który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Autorzy prac zachowują prawa autorskie. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki przy ul. Lubelskiej 36, mailowo pod adresem [email protected], telefonicznie pod numerem 818552235 lub za pośrednictwem fanpage’a biblioteki.

Informacje o regulaminie konkursu i kartach zgłoszenia dostępne są na  stronie www: http://www.biblioteka.lubartow.pl oraz w bibliotece.