Są pieniądze na utworzenie miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 p.n. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VI)”.

Warunkiem realizacji wniosku w ramach RPO WL jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanej w PUP w Lubartowie należącej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotnej,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby niepełnosprawnej,
  • kobiety,
  • osoby odchodzące z rolnictwa z wyżej wymienioną cechą w pkt.1-5

Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 12 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może wynosić do 25 tysięcy złotych brutto. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia!

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy składać w siedzibie PUP w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64 w godzinach od 7:30-15:30, kontakt Tel. 081 8526543  Załączniki do pobrania na stronie: https://lubartow.praca.gov.pl/-/6868275-wyposazenie-doposazenie-stanowiska-pracy.