Sesja Rady Miasta 30 marca

30 marca o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Lubartów w trybie zdalnym.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2021 rok,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dz. nr 179/14 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Żołnierskiej w Lubartowie, w obrębie 10-Lubelska, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 r.
6. Informacja o realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za rok 2020.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie.

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020.
10. Określenie wysokości środków finansowych na realizację Budżetu Obywatelskiego 2022.
11. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
12. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miasta w dniu 4 marca 2021 r.
13. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty. 
14. Zamknięcie obrad.