Sesja Rady Miasta 30 sierpnia na żywo

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 30 sierpnia o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie wniosku radnych w sprawie odwołania radnego Grzegorza Gregorowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części działki nr 195/2, położonej przy ul. Rynek I w Lubartowie, w obrębie 7 –Śródmieście, z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 472 i nr 473/1, położonych w Nowodworze, na terenie Gminy Lubartów, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 146/26, położonej przy ul. Kombatantów w Lubartowie, w obrębie 1 – Wincentów, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 257 i nr 279, położonych przy ul. Hubalczyków w Lubartowie, w obrębie 1 – Wincentów, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 1, położonej przy ul. Lubelskiej w Lubartowie, w obrębie 10 – Lubelska, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
g) nadania nazwy dla Parku Miejskiego w Lubartowie,
h) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
i) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
j) zmian w budżecie na 2021 r..
6. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Przyjęcie protokołu z obrad:
a) XXXI sesji Rady Miasta w dniu 10 czerwca 2021 r.,
b) XXXII sesji Rady Miasta w dniu 2 lipca 2021 r.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.