Sesja Rady Miasta: głosowanie nad absolutorium

9 radnych było za, 9 przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu podczas ostatniej sesji Rady Miasta 22 czerwca, przy głosowaniu nad uchwałą dotyczącą sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Na początku zabrał głos burmistrz Janusz Bodziacki: Misją samorządu zapisaną w ustawie, ale również w naszym przeświadczeniu jest zaspokajanie podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. Zmierzamy do wypełnienia tej misji poprzez ustanowione corocznie w budżecie zadania oraz sposób ich finansowania. Poprzez te zadania i zapisy, wydatkowanie kwot, funkcjonowanie wszystkich instytucji, chcemy, żeby były coraz lepsze warunki życia dla naszych mieszkańców. Dochody zrealizowaliśmy w kwocie 77 mln 744 tys złotych, wydatki w budżecie miasta – 79 mln 939 tys złotych. Gospodarka odpadami (przez ZKGZL) – wydatkowana była kwota blisko 19 mln złotych. Środki, które zostały zaangażowane dla naszych mieszkańców to była kwota bliska 100 mln złotych. Najwięcej w budżecie miasta wydatkowaliśmy na oświatę i wychowanie. Tutaj opiera się to o kwotę 35 mln 225 tys złotych – 44 procent budżetu. Drugą pozycją wydatkową w budżecie podstawowym były inwestycje – 8 mln 649 tys złotych. Kiedy spojrzymy na tę część Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, czyli ponad 18 mln złotych – to jest wielkość znacząca, bo na inwestycje w roku 2016 nasi mieszkańcy uzyskali ponad 26 mln złotych. W historii naszego miasta jest to wielkość rekordowa.

W 2016 roku wydatki i zakontraktowane zadania, które będziemy realizować w przyszłości – oczyszczalnia ścieków, zakończona budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, fotowoltaika, solary, wymiana pieców. W ramach projektu mamy podpisaną umowę na ponad 5 mln złotych przy ponad 4 mln złotych dotacji, Zielony i Mobilny LOF, obiekty sportowe – mamy zawartą umowę na jedno zadanie i decyzję ministra sportu na dofinansowanie zadania. Wydatkiem znaczącym jest dział pomocy społecznej – 20 mln 265 tys złotych – 25,5 procent budżetu. Duże działania są w dziale gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska. Rok 2016 zarówno w zadaniach własnych, jak i zleconych pochłonął 8 mln 973 tys złotych – 11,22 procent. Ponad 8 procent, czyli 7 mln 350 tys złotych wydatkowaliśmy na dział administracja publiczna. Nie działamy w próżni. Uwzględniając wszystkie działania, także finansowe z realizacji dochodów, współdziałania z innymi instytucjami na rzecz naszego miasta, które powoduje wyhamowanie działalności np. Wiata grillowa nad Wieprzem, wykonana w roku bieżącym związana jest z późnymi uzgodnieniami z dyrekcją urządzeń wodnych w Warszawie). Instytucje kontrolne, oceniające, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa daje podstawy, że ten rok budżetowy przeżyliśmy dobrze, z wielkim zaangażowaniem wielu osób pracujących zawodowo, ale też społecznie na rzecz naszego miasta.

Burmistrz Janusz Bodziacki podziękował za pracę radnych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz miasta. – Pragnę bardzo serdecznie podziękować tym, którzy współtworzyli dobro naszego miasta. Dziękuję wysokiej radzie za całoroczną pracę w rozstrzyganiu działań kierunkowych z pożytkiem dla Lubartowa. Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta, którzy poprzez działalność indywidualną i swoich klubów, stowarzyszeń, związków wzbogacali życie miasta i robili to w zdecydowanej większości charytatywnie. Bardzo serdecznie dziękuję samorządowcom z różnych instytucji za realizację własnych zadań.

W dyskusji głos zabierało wielu radnych. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej wypowiedział się radny Jakub Wróblewski:My radni klubu Platformy Obywatelskiej ze smutkiem negatywnie oceniamy wykonanie budżetu miasta w 2016 roku. Doceniamy każda dobrą inicjatywę pana burmistrza i każdą dobrze wydatkowaną złotówkę z budżetu miasta. Popieraliśmy i będziemy popierali wiele pomysłów i również zgłaszamy swoje. Wyrazem tego było nasze zachowanie w poprzednim roku: głosowanie za budżetem i udzieleniem absolutorium panu burmistrzowi, ale w tamtym roku inwestycje zrealizowano na przyzwoitym poziomie i utrzymano w ryzach bieżące wydatki zadłużania miasta. Nie mamy satysfakcji i wcale nas to nie zadowala, ale oceniamy sposób i wynik zeszłorocznego budżetu. Zagłosujemy przeciwko przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok i przeciwko udzieleniu burmstrzowi absolutorim za 2016 rok.

Przeciwnicy zarzucali burmistrzowi słabe wykonanie budżetu, brak poważnych inwestycji i opóźnienia w budowie inwestycji przy ul. Parkowej. Mówili, że sortownia powstała na terenie gminy, a w Lubartowie wzrosły ceny śmieci.

Były też głosy odnoszące się z aprobatą do wykonania budżetu. Swoje zdanie wyraził radny Piotr Kusyk (PiS), który mówił, że nie da się nie zauważyć, iż budowa sortowni jest największą inwestycją ostatnich lat na terenie powiatu lubartowskiego, do której przyczynił się burmistrz. – Rok ubiegły był kolejnym po 2015 dobrym rokiem na inwestycje, chociaż nie wszystkie zostały wykonane. Wydatkowano kwotę 8 mln 649 tys złotych. Na budowę i remont dróg wydatkowano 1 mln 600 tys złotych, na zakup nieruchomości pod drogi miejskie oraz przyszłe inwestycje ponad 2,5 mln złotych. Dużą inwestycją realizowaną w całości ze środków własnych była rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, na którą tylko w 2016 roku wydatkowano niespełna 2 mln 300 tys złotych. Podkreślić należy fakt, że ci, którzy teraz chwalą tę inwestycję, byli jej przeciwnikami. Na przygotowanie dokumentacji, która jest wymagana do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach projektu „Modernizacja bazy edukacyjnej” wydatkowano kwotę 800 tys złotych. W ramach inwestycji zrealizowano szereg mniejszych zadań – budowa oświetlenia, budowa sieci informatycznej w MOPS. Po raz pierwszy zmierzyliśmy się z budżetem obywatelskim, którym zaczęliśmy się zajmować dopiero w kwietniu. Dzięki temu mieszkańcy otrzymali monitoring za 360 tys złotych. W bieżącym roku oddana została wiata grillowa. Radny Piotr Kusyk mówił, że nie wszystkie działania podejmowane przez burmistrza da się spektakularnie ocenić, ale trzeba podkreślić, że ubiegły rok był dla burmistrza rokiem wytężonej pracy na rzecz pozyskania środków z UE na realizację w roku bieżącym i następnych latach dużych projektów inwestycyjnych. Wspomniał o podpisanej umowie na zadanie pod nazwą „Czysta energia dla Lubartowa” na kwotę 5 mln złotych, w wyniku czego mieszkańcy przy niewielkim udziale własnym będą mogli otrzymać instalacje solarne i wymienić piece. Są też podpisane preumowy na realizację projektów „Zielony LOF” – na kwotę 8,5 mln i „Mobilny LOF” – na kwtę 8,2 mln. Radny Kusyk mówił o wytężonej pracy burmistrza przy małych możliwościach finansowych w stosunku do rosnących potrzeb, o tym, że miasto nie jest bogate, nie ma dużych firm i milionerów, o realizacji programu 500+, który wprowadzono bez opóźnień jak w niektórych miastach. – Rok 2016 to borykanie się z codziennymi problemami mieszkańców, dziury w jezdni, zaśnieżone ulice, wymagające remontu gminne zasoby mieszkaniowe, ciągle zbyt mało doinwestowana oświata, czy małe dotacje na kluby sportowe. Mam nadzieję, że inwestycja przy ul. Parkowej zostanie dokończona i fatum wiszące nad nią zniknie. Patrząc na skalę tych problemów i możliwości finansowe miasta, to należy przypomnieć, że w 2016 roku nie wzrosły podatki i opłaty lokalne przy ciągłym wzroście kosztów utrzymania miasta, energii i usług. Uważam, iż mimo trudnosci przy skromnym budżecie nasze miasto ciągle zmienia się i z roku na rok pięknieje – dodał radny Piotr Kusyk.

Radny Marek Polichańczuk (Wspólnota Lubartowska) uważał, że przeciwne stanowiska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu są uwarunkowane politycznie. – Dyskusję nad absolutorium wykorzystujemy do niepotrzebnej walki politycznej. Łatwo jest przy konstruowaniu budżetu zgłaszać własne wnioski, czesto targując się o swój okręg wyborczy, trudniej dba się o dochody miasta. Obarcza się winą burmistrza za niezrealizowanie przedsięwzięcia, które nie zależy wyłącznie od niego. Za złym wykonaniem budżetu przemawia ten nieszczęsny MOSiR. Ja patrzę na to z innej strony. Wreszcie po 20 latach obiekty sportowe będą. Jaką walkę musieliśmy stoczyć, żeby zakupić ziemie pod te obiekty. Choć powstają one zbyt wolno, ale na to złożyło się wiele czynników, to jednak będą – w sierpniu lub we wrześniu będzie gotowe boisko sztuczne, w przyszłym roku boisko trawiaste. Po raz pierwszy udało nam się zrobić listę dróg, które będą po kolei remontowane i ona została w pełni zrealizowana. Budżet obywatelski jest trudną materią, mimo że nie udało się wykonać wszystkich projektów, to te środki nie przepadną. Myślę, że dla wspólnego dobra, nawet gdy uważamy, że byśmy wykonali te zadania lepiej, powinniśmy zagłosować za. Uważam, że absolutorium się burmistrzowi należy.

Burmistrz Janusz Bodziacki przywołał sytuację, że w ubiegłych latach za rządów poprzedniej władzy przy budżecie wykonanym na poziomie 80 procent radni bedący teraz przeciwni, głosowali za sprawozdaniem finansowym i absolutorium. Teraz gdy wykonanie budżetu przez burmistrza Bodziackiego jest na poziomie ponad 90 procent – to głosy są przeciwne. Burmistrz dodał, że skoro jest tyle głosów przeciw, powinno się odbyć referendum za odwołaniem burmistrza i drugie za odwołaniem Rady Miasta. W ten sposób wszyscy zostaliby ocenieni przez wyborców, mieszkańców miasta. To oni widzą, co dzieje się w mieście i jakie zadania zostały zrealizowane.

Po burzliwej dyskusji doszło do głosowania uchwał dotyczących sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Nieobecna była radna Maria Kozak, a Piotr Skubiszewski zrezygnował z pełnienia mandatu.

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i udzieleniem burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu absolutorium podnieśli rękę radni: Grzegorz Siwek, Piotr Kusyk, Krzysztof Żyśko, Zbigniew Gałązka, Marzanna Majewska, Marek Polichańczuk, Robert Błaszczak, Jerzy Tracz i Ewa Grabek.

Przeciw byli radni: Jacek Tomasiak, Grażyna Meksuła, Jacek Tchórz, Wojciech Osiecki, Grzegorz Jaworski, Grzegorz Gregorowicz, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński, Kazimierz Majcher. Od głosu wstrzymał się Jan Ściseł. Nie podjęto tym samym uchwały o udzieleniu burmistrzowi absolutorium.

SN