Spotkanie w sprawie projektu Zielony LOF

10 grudnia w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się Posiedzenie Komitetu Sterującego Projekt „Zielony LOF”.

Przypominamy, że projekt realizowany jest przez pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do zarządzania na poziomie strategicznym został powołany Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi po jednym z przedstawicieli każdego z partnerów. Spotkania Komitetu Sterującego zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W IX posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Gminy Miasto Lubartów- Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu tj., Gminy Miejskiej Świdnik, Gminy Niemce, Gminy Wólka, a także przedstawiciele Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy związane z realizacją projektu oraz zagrożenia mogące wystąpić przy jego realizacji.

Projekt „Zielony LOF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa podpisana 22.12.2017 r.). Gmina Miasto Lubartów, będąca Liderem projektu, w imieniu pozostałych gmin, podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Lubelskim. Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności. Planowana jest modernizacja parku miejskiego oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną Lubartowa, w tym: adaptacja i uporządkowanie istniejących i właściwie funkcjonujących elementów przestrzennych na terenie parku miejskiego. Uporządkowanie i oczyszczenie stawu parkowego z uzupełnieniem o infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami . Budowa miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek- łączna długość ścieżki około 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej. Utworzenie po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu 21.812.155,93 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych 10.045.693,94 zł, kwota dofinansowania 8.491.549,11 zł (84,53% kosztów kwalifikowanych).

Emilia Kosek