Sprawozdanie z pracy samorządu Miasta Lubartów – cz. 2

Mijają 4 lata funkcjonowania obecnej kadencji samorządu Lubartowa. W kronice wydarzeń przypominamy te najważniejsze, dotyczące miasta i jego mieszkańców. W poprzednim numerze prezentowaliśmy wydarzenia i inwestycje w latach 2015-2016. W tej części opisujemy lata 2017-2018.

 

Rok 2017

Powiększenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

28 czerwca 2017 roku doszło do rozszerzenia granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec. W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców lubartowska podstrefa zyskała dwa obszary o łącznej powierzchni 4,39 ha. Dla mieszkańców oznacza to możliwość wybudowania nowych zakładów pracy.

Obszar włączony do lubartowskiej podstrefy są to tereny stanowiące własność miasta, niezabudowane, położone przy ul. Strefowej, przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod tzw. Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego.

Na terenie SSE Lubartów działa od kilku lat m.in. Motyl S.C. Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych. Lubartowska Drukarnia PEGWAN to kolejna firma produkcyjna, która uruchamia działalność w Podstrefie Lubartów. Takich firm  przy ul. Strefowej jest łącznie 9 i zatrudniają około 1000 osób.

Oskar Samorządowy dla Burmistrza Miasta Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym, 22 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Nagroda przyznawana przez Ligę Krajową nazywana jest Oskarem Samorządowym, jest więc najwyższym dla samorządowców wyróżnieniem. Wśród nagrodzonych byli także Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Lucjan Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola.

Burmistrz Miasta Lubartów odznaczony za wieloletnią służbę

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 17 marca 2017 roku odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców województwa lubelskiego, zasłużonych dla państwa i społeczeństwa. Uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych dokonał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Nadanym przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został uhonorowany Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki, który od ponad 25 lat pełni służbę w lokalnym samorządzie, a zawodowo jest aktywny od co najmniej 30 lat.

Rozwój infrastruktury

Zostały wybudowane nowe drogi – Dębowa, Jesionowa, Partyzancka. Miasto zakupiło grunty i prowadziło prace dokumentacyjne na inne odcinki dróg, w tym ulicy Wschodniej oraz dot. parkingów. Rozpoczęła się budowa instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz wymiana pieców u mieszkańców. Na te zadania pozyskano ponad 4 mln zł dotacji. Z własnych środków miasto wsparło 47 mieszkańców przy wymianie pieców na bardziej ekologiczne. Wydatkowano prawie 120 tys. zł na nowe punkty oświetlenia ulic. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonany został kolejny plac zabaw i wiata nad Wieprzem. Dużym, wykonanym zadaniem inwestycyjnym z obszaru sportu, jest pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni, na które wydatkowano 3,5 mln zł. Na to zadanie pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 900 tys. zł. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z innymi gminami podpisana została umowa na Zielony i Mobilny Lubelski Obszar Funkcjonalny, w ramach których będą budowane ścieżki rowerowe i przebudowa parku. W grudniu natomiast podpisano z Zarządem Województwa dwie umowy. Na modernizację placówek oświatowych, na kwotę ponad 12 mln zł oraz na gruntowną modernizację oświetlenia ulicznego w całym mieście z kwotą dotacji 2 mln zł.

Rok Błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Samorząd Miasta Lubartów włączył się w święto Ojców Kapucynów. Na przełomie roku 2016/2017 Lubartów uczestnicząc w inauguracji obchodów w Nowym Mieście nad Pilicą, został zaproszony do współtworzenia wydarzeń Roku Błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego. Wielki Polak i patriota jest założycielem licznych zgromadzeń zakonnych w czasach zaborów. Droga kapłaństwa Ojca Honorata rozpoczęła się w Lubartowie, kiedy jako młody chłopak w 1838 roku przyszedł piechotą z Warszawy do Klasztoru w Lubartowie, rozpoczynając tu nowicjat zakonny. W Lubartowie miało miejsce kilka wydarzeń, w tym czczenie relikwii, sesja naukowa, wystawa, czytanie tekstów Ojca Honorata, czy koncert na rynku naszego miasta.

Zielony LOF

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Zielony LOF”, realizowanego przez pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25.11.2016 r. W projekcie uczestniczy pięć gmin:  Lider projektu – Gmina Miasto Lubartów oraz czterech partnerów: Gmina Miejska Świdnik, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn i Gmina Wólka. Umowa została podpisana 22 grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu 21.812.155,93 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych 10.045.693,94 zł. Kwota dofinansowania 8.491.549,11 zł (84,53% kosztów kwalifikowalnych). Planowana jest modernizacja Parku Miejskiego oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną Lubartowa, w tym: adaptacja i uporządkowanie istniejących i właściwie funkcjonujących elementów przestrzennych na terenie Parku Miejskiego. Uporządkowanie i oczyszczenie stawu parkowego z uzupełnieniem o infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budowa miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek – łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej. Utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mobilny LOF

Partnerski projekt „Mobilny LOF”, realizowany jest przez jedenaście gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Liderem jest Gmina Głusk. Umowa została podpisana 29 grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu 9.737.145,14 zł. Kwota kosztów kwalifikowalnych 9.737.145,14 zł. Kwota dofinansowania 8.173.062,73 zł (83,94% kosztów kwalifikowalnych). Dla Lubartowa w ramach zadania będą wykonane 3 parkingi dla samochodów „Park & Ride”, z 110 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Parkingi będą  zlokalizowane w pobliżu przystanków kolejowych (wiaduktu, cmentarza, stacji PKP). Powstanie 9 parkingów dla rowerów „Bike & Ride” (100 stanowisk postojowych). Zostaną zbudowane drogi dla rowerów o długości ok. 10 km zlokalizowanych na terenie miasta, a także ścieżki rowerowe o długości ok. 5 km. Powstanie 150 sztuk oświetlenia energooszczędnego, przy utworzonych parkingach oraz ciągach pieszo jezdnych i pieszo-rowerowych położonych wzdłuż linii kolejowej.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Umowa została podpisana 22 grudnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu 2.823.784,76 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych 2.295.759,97 zł. Kwota dofinansowania 1.951.395,97 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i poprawę jakości powietrza. W wyniku realizacji projektu, zmniejszą się koszty energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulicznego. Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie realizowana poprzez wymianę 1593 sztuk lamp na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED, z indywidualnym systemem sterowania strumieniem świetlnym i monitoringiem działania opraw, a także modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami. Termin realizacji projektu to lata 2018 – 2019

Rok 2018

Termomodernizacja szkół

W czerwcu 2018 roku ruszył projekt głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Prace remontowe rozpoczęły się od Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budynkiem po Gimnazjum nr 1 im. KEN oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II i przedszkoli miejskich nr 2 i 5. Tak zwana głęboka termomodernizacja polega tam na kompleksowym remoncie wraz z wymianą oświetlenia wewnątrz, a nawet z montażem instalacji fotowoltaicznych na dachach. Kolejne obiekty, które zostaną zmodernizowane, to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja wraz z częścią, którą zajmowało liceum, a także II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja (budynki po Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza). Zakres robót to: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic, a także wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, remont zadaszeń, schodów i podestów, wymiana pokrycia dachowego i instalacji – centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz odgromowa, zamontowanie zaworów termostatycznych, montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Miasto Lubartów to: 18 403 112,65 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR to 12 510 705,05 zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

Projekt „Czysta energia dla Lubartowa”

Lubartów inwestuje w odnawialne źródła energii. Do końca października 2018 roku firma wyłoniona w przetargu zorganizowanym przez Urząd Miasta zamontuje 142 instalacje fotowoltaiczne na obiektach prywatnych. „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów” to efekt walki z coraz bardziej dokuczliwym smogiem, który pojawia się w mieście w okresie grzewczym. Obejmuje on dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne i gazowe oraz pompy ciepła. Dofinansowanie z budżetu Miasta wynosi maksymalnie do 50 procent poniesionych, udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł. Z myślą o ekologii powstał kolejny projekt „Czysta energia dla Lubartowa”. Proekologiczne rozwiązania dla mieszkańców otrzymały wsparcie z pieniędzy unijnych. Umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Lubelskiego Miasto Lubartów podpisało w końcówce 2016 roku. W drugiej połowie 2017 roku miasto ogłosiło pierwszy z przetargów na budowę instalacji solarnych i wymianę kotłów (z węglowych na pellet).W ramach projektu „Czysta energia dla Lubartowa” w obiektach prywatnych zostanie zamontowanych 180 instalacji solarnych, 142 instalacje fotowoltaiczne oraz wymienionych zostanie 40 kotłów opalanych biomasą. Serwis internetowy będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on‐line dla poszczególnych instalacji. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 690 843,15 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 4 294 365,51 zł.

 Otwarcie boiska przy ul. Parkowej

Oficjalne otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Parkowej miało miejsce 25 maja 2018 roku.

Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią jest boiskiem pełnowymiarowym o wymiarach 68 na 105 metrów. Widownia ma 364 miejsca, parking ma powierzchnię 2256 m2 i jest przeznaczony na 80 pojazdów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 2015 roku, a zakończone w 2017. Łączny koszt inwestycji to 3 699 230,65 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 900 tysięcy złotych.

Kolejny etap inwestycji przy Parkowej, czyli budowa boiska z trawy naturalnej już się rozpoczęła. Wykonuje je firma z Dąbrowy Górniczej, która została wyłoniona w przetargu. Termin wykonania to lipiec 2019 roku. Koszt inwestycji to  4.908 270,00 zł. Na boisko MOSiR pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej – Edycja 2017 MSiT. Kwota dofinansowania to 462 800 zł.

Lubartów z tytułem Business Excellence

Miasto Lubartów znalazło się po raz czwarty wśród najlepszych gmin województwa lubelskiego, czyli laureatów i Wyróżnionych w Programie Promocji Gmin Business Excellence 2018. Gmina Miasto Lubartów otrzymała tytuł Business Excellence w kategorii gmin do 25 tys. mieszkańców. Finałowa Gala Programu odbyła się 7 czerwca 2018 roku. Nagrody przyznawane w ramach Business Excellence  to wyróżnienie dla firm, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i promocji naszego regionu. W tegorocznym programie nagrodzonych zostało 25 jednostek (firm i gmin). Program Business Excellence 2018 został objęty wieloma patronatami, a także wsparty przez licznych sponsorów oraz partnerów wśród których byli: Patroni honorowi:Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek; Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski; Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Związek Gmin Lubelszczyzny. Partner:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Mieszkanie Plus w Lubartowie

Do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęło 190 zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w rządowym programie Mieszkanie Plus. Miasto dokonało wstępnych, indywidualnych ocen możliwości realizacji wniosków. Spotkanie z mieszkańcami w sprawie mieszkań odbyło się 25 czerwca w LOK. Jesienią 2017 r. roku BGK dokonał wyceny całego przedsięwzięcia na terenie Miasta Lubartów. Będzie ono opiewało na 16 milionów zł, a ostateczna kwota, ze względu na dynamikę na rynku budownictwa, wyjdzie z przetargu.

Lubartów w czołówce unijnego rankingu

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w marcu 2018 roku podsumował dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że Miasto Lubartów znajduje się w czołówce samorządów,które pozyskały fundusze unijne. Raport dotyczy zestawienia na koniec 2016 roku.Lubartów plasuje się na 46 miejscu wśród 2238 gmin. To bardzo wysokie miejsce, biorąc pod uwagę fakt, że zestawienie zamyka się na 2016 roku.

W ramach perspektywy unijnej, którą otwiera 2014 rok, Lubartów pozyskał do końca 2016 roku 144 200 934,05 zł. Jak podkreślił GUS, dane dotyczą projektów realizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez gminę czy miasto. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki spójności 82,5 mld euro. Jest to najwięcej spośród państw członkowskich UE.

Budowa boiska z trawy naturalnej

To kolejny etap inwestycji przy ul. Parkowej w Lubartowie. Powstaje obecnie budynek szatniowo – sanitarny z pełną infrastrukturą, a do lipca 2019 roku pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią. Miasto podpisało umowę z wykonawcą, którym jest firma z Dąbrowy Górniczej. Podpisując umowę na kolejny, nowoczesny obiekt, Lubartów jest coraz bliżej budowy dużego kompleksu sportowego przy ul. Parkowej. Inwestycją opiekuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Umowę ze strony Miasta 10 lipca 2018 r. podpisał dyrektor MOSiR Janusz Sysa, natomiast ze strony wykonawcy – Ilona Stańczyk, właściciel firmy Greta Sport. Przedsiębiorstwo istnieje od 15 lat na rynku, wykonało duże stadiony w całej Polsce, m.in. w Katowicach, Gliwicach, Krakowie, Gdańsku, Tychach, Biłgoraju. Koszt budowy boiska z trawy naturalnej to 4 908 270,00 złotych.

Otwarcie inwestycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Lubartowie została oficjalnie otwarta 20 września 2018 r. To największa inwestycja w historii naszego miasta. Dzięki niej Lubartów zyskał jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Inwestycja była realizowana w ramach projektu “Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Lubartowie”, współfinansowanego przez UE w ramach Działania 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 58 milionów złotych, z czego pozyskano 34 mln dotacji. Umowa na modernizację oczyszczalni została podpisana 25 maja 2017 roku w ratuszu. Wykonawcą inwestycji była firma Inżynieria Rzeszów S.A., która wygrała przetarg.

Najważniejsze inwestycje mijającej kadencji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej- koszt 50 mln zł , od Szwajcarii pozyskano ok. 40 mln zł. Zbudowany z 92% dotacji

Modernizacja oczyszczalni ścieków – koszt 58 mln zł, pozyskano 34 mln dotacji z POIS.

Adaptacja Hali Targowej dla LOK – koszt 4,3 mln zł

Rozbudowa skrzydła SP 4- koszt to ponad 2,5 mln zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wartość projektu 18 403 112,65 zł, kwota dofinansowania 12 282 729,88 zł

MOSiR – boisko ze sztucznej nawierzchni- koszt 3,5 mln zł, pozyskaliśmy 900 tys. zł dotacji z Ministerstwa Sportu), budowane jest obecnie boisko trawiaste – koszt 5 mln zł

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej- koszt 1 532 795,00 zł w tym kwota dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 1 149 596,00 zł (wkład własny z Urzędu Miasta Lubartów wyniósł 383 199,00 zł)

Projekty:

Zielony LOF – wartość 21 812 155,93 zł, kwota dofinansowania 8 491 549,11 zł

Mobilny LOF – wartość 9 737 145, 14 zł, kwota dofinansowania 8 173 062,73 zł

Czysta energia dla Lubartowa – wartość 5 690 843, 15 zł, kwota dofinansowania 4 294 365,51 zł