Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów – jest przetarg na opracowanie dokumentacji

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (10 maja) radni podjęli ważną decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035. Ratusz ogłosił przetarg na pierwszy etap prac. Oferty można  składać  do 31 maja.
Strategia powinna być przygotowana zgodnie z dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla oraz spójna z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi właściwymi dla Gminy Miasto Lubartów.
W dokumencie powinny znaleźć się m.in.:
-Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta
Analiza SWOT
-Założenia i cele strategiczne rozwoju miasta w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym
-Kierunki działań, rezultaty i wskaźniki ich realizacji
-Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście
-Określenie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa oraz kluczowych dla miasta wraz z zakresem planowanych działań
Systemu realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych
-Ramy finansowe i źródła finansowania celów i kierunków działań wskazanych w strategii