Stypendia dla maturzystów z woj. lubelskiego

Fundacja SEKA swoją działalnością wspiera utalentowaną i ambitną młodzież z województwa lubelskiego ubiegającą się o przyjęcie na studia w Polsce lub w krajach UE. Przyznając stypendia podczas studiów, chce wyrównywać szanse i pomagać młodym ludziom z rodzin ubogich w zdobyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji przyszłych planów zawodowych.

Nabór wniosków o stypendium rusza w dniu ogłoszenia wyników matur. Poniżej przeczytacie wszystkie informacje dotyczące tegorocznej edycji programu stypendialnego.

Termin składania wniosków o stypendium dla maturzystów Fundacji SEKA w roku akademickim 2024/2025: 9 lipca – 31 lipca 2024.

Kto może ubiegać się o stypendium dla maturzystów

Do składania wniosków Fundacja SEKA zaprasza maturzystów z całego województwa lubelskiego, w tym również z Lublina. Dotyczy to konkretnie osób, które jesienią 2024 roku rozpoczną studia na uczelniach państwowych polskich poza województwem lubelskim lub w kraju należącym do Unii Europejskiej.

Ile i jakie stypendia przyznaje Fundacja SEKA

Fundacja Stypendialna SEKA w roku akademickim 2024/2025 planuje przyznanie:

 • 50 stypendiów przeznaczonych na naukę na polskich uczelniach;
 • 3 stypendiów przeznaczonych na naukę na uczelniach zagranicznych w krajach należących do Unii Europejskiej.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2024/2025

W zależności od stypendium, jest ono wypłacane w złotówkach lub euro, w dziesięciu miesięcznych ratach. Wygląda to następująco dla dwóch rodzajów stypendiów Fundacji SEKA:

 • Stypendium polskie – wynosi 1.700,00 PLN miesięcznie;
 • Stypendium zagraniczne – wynosi 1.000,00 EUR miesięcznie.

Warto pamiętać, że stypendia wypłacane są maksymalnie przez 3 lata akademickie.

Jakie wymagania należy spełnić, aby ubiegać się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy w roku składania wniosku o przyznanie stypendium planują rozpocząć studia dzienne i spełniają łącznie następujące wymagania:

 • podczas egzaminów maturalnych zdawali minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym;
 • w roku złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczył równowartości 2.200,00 zł brutto (kryterium dochodowe);
 • przez okres minimum 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium byli zameldowani na terenie województwa lubelskiego;
 • w roku akademickim, na który przyznawane są stypendia, będą studiować na uczelniach państwowych w Polsce, poza województwem lubelskim, lub za granicą
  w krajach Unii Europejskiej.

Informacje i dokumenty, jakie powinien zawierać wniosek o stypendium

Przyznawanie stypendiów następuje na wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko;
 • adres wnioskującego;
 • oznaczenie rodzaju wnioskowanego stypendium (polskie lub zagraniczne);
 • wysokość dochodu brutto na członka rodziny;
 • przedmioty maturalne (maksymalnie 3) zdane na poziomie rozszerzonym wraz z wynikami, które mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z wynikami egzaminów maturalnych;
 • zaświadczenie o zameldowaniu;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskującego oraz członków jego rodziny dochody, m.in.:
  – zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za ubiegły rok podatkowy,
  – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomocy przyznawanej stypendyście oraz jego członkom rodziny albo o niekorzystaniu z takiego wsparcia,
  – zaświadczenie o dochodach otrzymywanych z gospodarstwa rolnego albo o braku dochodów z tego tytułu.

Strona internetowa i kontakt do Fundacji SEKA
Fundacja Stypendialna SEKA
ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa
tel. +48 501 315 359
e-mail: [email protected]
strona: fundacja.seka.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551925560173