Świadczenie wyrównawcze dla opozycjonistów

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby, które były represjonowane z powodów politycznych, mogą liczyć na wyrównanie emerytur i rent do kwoty 2400 zł brutto. Przepisy o świadczeniu wyrównawczym wchodzą w życie 15 października.

Świadczenie będzie przysługiwać osobie, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy w kwocie brutto są obecnie niższe od 2400 zł. Przy ustalaniu tej kwoty bierze się pod uwagę sumę pobieranych emerytur i rent. Nie wlicza się natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami, np. dodatku pielęgnacyjnego.

Podstawą do przyznania wyrównania będzie decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Decyzję należy dołączyć do wniosku o świadczenie wyrównawcze.

Uprawniony powinien złożyć wniosek w instytucji, która wypłaca mu emeryturę lub rentę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek ma symbol ER-SWA. Jeśli osoba uprawniona do wyrównania pobiera zagraniczną emeryturę lub rentę, to do wniosku musi dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający prawo do tego świadczenia i jego wysokość.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim