Takie będą podatki w przyszłym roku

Na ostatniej sesji Rady Miasta (25 października) radni uchwalili stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od przyszłego roku.
– Stawki podatku od nieruchomości ustala się na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy uwzględnieniu rozporządzenia ministra finansów, który rokrocznie ogłasza górne granice stawek na następny rok podatkowy. Te granice podatku od nieruchomości rosną średnio o 4-4,5 procent i tak te stawki w przedłożonym projekcie zostały podwyższone na rok 2013 – mówiła skarbnik miasta Lucyna Biskup.
Jak informował burmistrz miasta, wzrost podatków zaprojektowano według wzrostu inflacyjnego: – We wszystkich kategoriach wzrost podatku jest średnio o 3,8 procent  – mówił Janusz Bodziacki. Za podniesieniem podatków byli radni koalicyjni.
– Podatki pozostają na takim samym poziomie jak były, one zmieniają się jedynie o wskaźnik inflacji – informował Andrzej Kardasz z PiS. – My nie podnosząc podatku o wskaźnik inflacji, byśmy po prostu zmniejszali ten podatek.
Podobne zdanie miał radny Tomasz Prażmo z PiS. – Osobiście uważam, że podatki wzrastają na poziomie inflacji. Choć mieszkańcy oczekują niższych podatków, to z drugiej strony chcą, żeby w mieście coś się działo. Wydaje mi się, że wzrost podatku na poziomie inflacji jest próbą pogodzenia tych racji: potrzeb, które ma lokalna społeczność i miasto. A z drugiej strony nie prowadzi to do ograniczenia działalności gospodarczej przez zawyżony podatek.
Za wzrostem stawek podatkowych był także radny  Jan Ściseł  (Wspólnota Lubartowska), który uważał, że jeśli nie podniesiemy podatków w mieście, to subwencja, jaką otrzymujemy od rządu, będzie niższa. Zdanie koalicji podzielał Marek Polichańczuk, z tego samego ugrupowania: – Myślę, że podatek od nieruchomości w budżecie  przedsiębiorców w większości nie jest aż tak dużym obciążeniem. Większym są podatki nakładane przez państwo i składki ZUS.
Przeciwni byli radni opozycyjni. – Podatek od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie powinien być podnoszony. Ten postulat zgłaszają przedsiębiorcy – mówił Andrzej Zieliński z PO.
Za tym, aby podatki nie wzrosły w żadnej z pozycji w projekcie uchwały, był radny Jerzy
Zwoliński z klubu PO. – W obliczu faktu, że od państwa słyszałem, że mamy olbrzymi kryzys, mieszkańcy są słabi finansowo, proponuję, abyście postąpili podobnie jak ja i stawiam wniosek o utrzymanie wysokości  podatków w niezmienionej formie. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. „Za” było 12 radnych, przeciw 4, wstrzymało się również 4 radnych. Przy okazji podatków przyjęto też uchwały dotyczące określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. Sylwia Nowokuńska

Określono następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:
– od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, – 0,64 zł (było 0,61 zł) od 1 m2 powierzchni, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł (było 4,33zł) od 1 ha powierzchni, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł (było 0,28 zł) od 1 m2 powierzchni,
– od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,64 zł (było 0,61 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,20 zł (było 19,40 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,44 zł (było 9,08zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł (było 4,45zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł (było 7,36zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej, garaży wolnostojących – 7,08 zł (było 6,80 zł)od 1 m2 powierzchni użytkowej, budynków gospodarczych – 5,83 zł (było 5,60 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– od budowli – 2% (bez zmian) ich wartości.