„Trójka” zaprasza do klasy sportowej

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka nożna dla uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, realizująca 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 6-o godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłka nożna. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie we współpracy z piłkarskimi klubami młodzieżowymi działającymi na terenie Lubartowa.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy odbędzie się 5 czerwca (piątek) o godzinie 16.00 na obiektach sportowych szkoły. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście.

Do klasy sportowej może by przyjęty kandydat, który złoży podanie (do pobrania na stronie szkoły) o przyjęcie do klasy w terminie do 28 maja i zaliczy Test Sprawności Fizycznej. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji udziela Wicedyrektor Szkoły Daniel Cieśla.