Uczniowie II LO na wykładach Instytutu Filologii Polskiej UMCS

Jak czytać poezję Norwida? Dlaczego pokolenie Kolumbów określa się mianem „zarażonego śmiercią”? Te zagadnienia omawiali podczas wykładów online pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UMCS dla uczniów szkół partnerskich w ramach Drzwi Otwartych 2021.

Sytuacja pandemiczna spowodowała, że cieszący się wieloletnią tradycją Program Współpracy Instytutu Filologii Polskiej UMCS z II LO w Lubartowie również zostały zmodyfikowany. Konferencja dla chętnych uczniów odbyła się 26 kwietnia w godzinach popołudniowych na platformie MS Teams. Z II LO w spotkaniu wzięła udział grupa uczniów, głównie z klas II i, II e oraz III c, którzy w ramach przygotowań do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym doskonalili umiejętność analizy tekstów poetyckich oraz pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii literatury polskiej.

Pierwszy z wykładów poprowadziła dla młodzieży prof. dr hab. Anna Pajdzińska, kierownik Katedry Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka UMCS w Lublinie oraz członek Komitetu Językoznawstwa PAN. W ramach zagadnienia „Czytamy Norwida” pani profesor wprowadziła młodych humanistów w tajniki analizy i interpretacji na podstawie wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Jak…”. Słuchacze mieli okazję poznać mało znany wiersz „czwartego wieszcza” romantyzmu i przekonać się, w jaki sposób ten poeta-filozof łączył tradycję historycznoliteracką z nowatorskimi środkami, będącymi zapowiedzią kierunków w sztuce XX wieku.

Prelekcję zatytułowaną „Zarażeni śmiercią. Twórczość pokolenia Kolumbów” wygłosił dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS, historyk literatury oraz edytor. Prezentacja na temat poezji tworzonej przez najbardziej tragiczne pokolenie literackie koncentrowała się na apokaliptycznym i postapokaliptycznym wymiarze twórczości takich wybitnych poetów jak: Baczyński, Gajcy, Borowski czy Różewicz. Nie zabrakło refleksji nad zróżnicowanym charakterem poetyki twórców z pokolenia Kolumbów, jak i dramatem wojny jako doświadczeniem generacyjnym, wykraczającym poza czasowe ramy II wojny światowej.

Warto dodać, że cykl wykładów zorganizowanych przez IFP na Drzwi Otwarte UMCS poświęcony był w szczególności twórczości Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza, których Sejm RP ustanowił patronami roku 2021. Udział w spotkaniu z wykładowcami uczelni wyższej był z pewnością cenną lekcją z literatury polskiej szczególnie dla tegorocznych maturzystów, którzy 4 maja rozpoczęli egzamin dojrzałości.

II LO/AO