Uczniowie RCEZ w Programie stypendialnym „Lubelska Kuźnia talentów”

 Łukasz Buczyński, Kamil Babiak i Piotr Nowak z klasy III Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz  Gdula Jakub z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa otrzymali stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”. Laureaci zostali wyróżnieni za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt stypendialny „Lubelska kuźnia talentów” realizowany jest w latach 2021-2023 przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego z nauczanych przedmiotów ogólnych lub przedmiotów zawodowych. Stypendium mogą uzyskać uczniowie, którzy w roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 lub w przypadku uczniów branżowej szkoły branżowej – 4,50, albo osiągnęli tytuł laureata lub finalisty olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu lub rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Serdecznie gratulujemy naszym uzdolnionym uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów i rozwoju swoich zainteresowań i pasji.

RCEZ