Ułatwienia dla lokalnych przedsiębiorców

Czas pandemii to ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach, a co za tym idzie zapaść na rynku. Najbardziej odczuwają to małe firmy. Rząd zaproponował pomoc. Lokalne samorządy same wychodzą z różnymi pomysłami na przetrwanie tego trudnego okresu. Proponują nie tylko by chronić się w domach, ale zachęcają m.in. do kupna lokalnych produktów i usług. Co w Lubartowie?
Urząd zwolni z czynszu
Burmistrz Krzysztof Paśnik podjął decyzje o możliwości okresowego zwolnienia do trzech miesięcy z płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy miejskiej, którzy zawiesili działalność w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie działania związane z pomocą będą podejmowane na wniosek przedsiębiorcy.
Ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Miasta Lubartów ponoszą straty finansowe. W konsekwencji w wielu firmach zagrożone są miejsca pracy naszych mieszkańców. W obliczu epidemii wielu przedsiębiorców musi ograniczyć działalność. Mając na uwadze wyjątkową i trudną sytuację zdecydowałem się na wdrożenie pierwszych działań wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie kryzysu. Działania te, zgodnie z kompetencjami i możliwościami prawnymi samorządu, związane będą z ulgami i ułatwieniami. – informuje burmistrz.

Co proponuje Związek Gmin?
Wyjaśnia przedsiębiorcom, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, że na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji. Związek nie ma możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.
Natomiast jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli np. już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Jedynie złożenie stosownej deklaracji będzie podstawą do nienaliczania opłaty lub jej zmniejszenia. Prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez Związek.
Wprawdzie obsługa bezpośrednia mieszkańców została w Biurze Związku wstrzymana do odwołania, lecz deklaracje można przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Związku pod nr tel. 81 854 36 15, 81 854 21 72 lub wysyłając zapytanie na e-mail: [email protected]
R. Ozonek