W zimie trzeba pamiętać o potrzebujących

Zbliżający okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, jak również rodzin niezaradnych życiowo.

Trudne warunki atmosferyczne, spadki temperatur, opady i wiatr, mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia tych osób. W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, żyjących w warunkach, które nie zabezpieczają ich podstawowych potrzeb. Nie bądźmy obojętni na ludzkie problemy; bądźmy uważni i empatyczni wobec osób pozostających bez opieki i pomocy najbliższych.

Zwracam się do mieszkańców miasta z apelem o dostrzeżenie potrzeb osób funkcjonujących w najbliższym otoczeniu. Wierzymy, że aktywna postawa społeczności lokalnej, szczególnie w stosunku do osób bezdomnych, przebywających w pustostanach, na ogródkach działkowych, przystankach autobusowych, klatkach schodowych pomoże zebrać informację o ich sytuacji, natomiast odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbardziej potrzebujących, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie tel. 81 855 44 50, koordynator ds. bezdomności Magdalena Targońska tel. 663 934 689

Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie tel. 47 81 252 90.

Gmina Miasto Lubartów, w ramach zawartej umowy zapewnia tymczasowe schronienie osobom bezdomnym w:

– Schronisku Stowarzyszenia Monar Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie ul. Kąpieliskowa 28,

– Schronisku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie ul. Wołyńska 69,

– Schronisku z usługami opiekuńczymi w Nizinach;

– Noclegowni i ogrzewalni Charytatywnego Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” w Lublinie ul. Abramowicka 2F.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia osób bezdomnych, kierowania do ww. placówek oraz pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępne  są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3 Maja 24A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Liczymy na Państwa współpracę, będąc przekonani, że jedynie skoordynowane działania służb, instytucji, organizacji oraz ludzi dobrej woli, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw okresu zimowego.